--> Нормативна уредбаНАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

(приета с ПМС No 104 от 2002 г.; Обн. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002 г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004 г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010 г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015 г., изм. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015 г., доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Статут

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г.) С наредбата се определят организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове разположени на вътрешните и външните граници, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.


Чл. 2. (1) Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) са обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, които се изграждат на международни шосейни пътища, както и на територията на международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, през които единствено се разрешава преминаването на държавната граница, ако не е предвидено друго в международен договор.

(2) Зоните на ГКПП обхващат територията, на която са разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Зоните на ГКПП, изградени на територията на международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, се определят от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите и с министъра на здравеопазването.

(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на ГКПП са публична държавна собственост.


Раздел II.
Създаване, закриване и управление

Чл. 3. (1) Шосейните, железопътните и речните ГКПП се определят по споразумение с държавата, граничеща с Република България.

(2) Откриването, определянето на границите, разширяването и закриването на ГКПП се извършват с акт на Министерския съвет.


Чл. 4. Съвместни или изнесени ГКПП могат да се откриват и закриват при условия и по ред, определени в ратифициран международен договор със съседна държава.


Чл. 5. (1) Премахването на граничния контрол на ГКПП се извършва с акт на Министерския съвет въз основа на ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор.

(2) При премахване на граничния контрол по ал. 1 редът за закриване на ГКПП и за ползване и управление на сградите и съоръженията се определя с акт на Министерския съвет.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Подробните устройствени планове на ГКПП, строителството и преустройството на сградите и съоръженията в зоните на ГКПП се извършват след съгласуване със службите за граничен контрол чрез Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол при спазване разпоредбите на чл. 141 - 143 от Закона за устройство на територията и другите нормативни актове в тази област.

(2) В зоната за граничен контрол на шосейните ГКПП се разрешава строителство и преустройство на сгради и съоръжения само за нуждите на граничния контрол.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) (1) Директорът на Агенция "Митници" дава указания по изграждането, поддържането и преустройството на сградния фонд, съоръженията и терените в зоните на ГКПП с оглед спазването на технологичния ред на работа.

(2) Службите за граничен контрол отговарят за поддържането на предоставените им за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, разположени в зоните на ГКПП.

(3) В Министерството на вътрешните работи, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Агенция "Митници" към министъра на финансите се съхраняват копия от актовете за собственост и от строителната документация на имотите в зоните на ГКПП.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) (1) Поземлени имоти, на които са изградени ГКПП, урегулираните поземлени имоти, отредени за ГКПП, и сградите, построени върху тях, както и техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, се управляват от директора на Агенция "Митници".

(2) В зоната на ГКПП директорът на Агенция "Митници":

1. осигурява поддържането, преустройството и управлението на сградния фонд и на терените - публична държавна собственост по ал. 1;

2. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост;

3. координира дейността на териториалните звена на органите за граничен контрол във връзка с осъществяването на административно обслужване;

4. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;

5. изгражда и поддържа указателните табели и надписи на български и на английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП;

6. осигурява дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване.

(3) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 и 2 директорът на Агенция "Митници" определя длъжностни лица, които го представляват на територията на съответния ГКПП.


Чл. 8. Търговските дружества или ведомствата - собственици на сградите и съоръженията на международните железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, предоставят на службите за граничен контрол помещения и съоръжения, необходими за осъществяване на задачите им по ред, определен със закон.


Раздел III.
Видове граничен контрол

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) На ГКПП на външните граници се извършват граничен паспортно-визов, митнически, ветеринарномедицински контрол и карантина, фитосанитарен контрол и карантина, граничен държавен здравен контрол и контрол на транспортните средства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г.) На ГКПП на вътрешните граници компетентните служби изпълняват полицейски правомощия, които не целят граничен контрол и са в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета.

(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) На ГКПП митническите органи осъществяват контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Граничен контрол може да се осъществява и съвместно с компетентните органи на съседна държава, когато това е предвидено в ратифициран международен договор, по който Република България е страна.


Глава втора.
ОРГАНИ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Органи за граничен контрол са длъжностните лица от службите за граничен контрол, които по закон извършват на ГКПП видовете граничен контрол по чл. 9.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Общото ръководство и координацията на дейността на органите за граничен контрол се осъществяват от председателя на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, определен със заповед на министър-председателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.)

(3) Ръководството на дейността на органите за граничен контрол се осъществява от:

1. министъра на вътрешните работи - по отношение на граничния паспортно-визов контрол, защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и нелегалната миграция, опазването на обществения ред и охраната на зоната за граничен контрол;

2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) министъра на финансите - по отношение на митническия надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България, събирането на мита и други публични държавни вземания и сборове, противодействието на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления в случаите, предвидени в закон, на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, както и контрола по изпълнение на задължението за заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози, контрола на пътните такси, разрешителните за международни превози, както и контрола на транспортните средства;

2а. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) министъра на земеделието, храните и горите - по отношение на ветеринарномедицинския контрол и карантина и на фитосанитарния контрол и карантината на растенията;

5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) министъра на здравеопазването - по отношение на санитарния контрол на лицата, транспортните средства и контрола на продуктите и стоките със значение за здравето на човека;

6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - по отношение на дейността на специализираните структури към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, осъществяващи дейност на международните летища, пристанища и железопътни гари.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на вътрешните работи съгласувано с министъра на финансите, министъра на земеделието, храните и горите и с министъра на здравеопазването определя реда и начина за събиране, обработка и предаване на необходимата статистическа информация, характеризираща обстановката на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство.

(2) Службите за граничен контрол имат право на равен достъп до събраната статистическа информация.


Чл. 13. (1) На длъжностни лица от съответните ведомства, ръководещи или контролиращи службите за граничен контрол, се издават пропуски за всички ГКПП за срок една година съгласно списък, утвърден от ръководителя на ведомството.

(2) На служителите, които работят в зоната на ГКПП, се издават пропуски за срок една година за съответното ГКПП. Когато със заповед е възложено на служителя временно изпълнението на служебни задачи на друг ГКПП, на него не му се издава нов пропуск, като копие от заповедта се предоставя на началника на другия пункт. За всички останали случаи при посещение на ГКПП се издава временен пропуск за срок 24 часа.

(3) Служителите на Министерството на вътрешните работи, на които са поставени задачи за изпълнение в зоната на ГКПП, се допускат по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

(4) На работниците и служителите от търговските дружества, допуснати да извършват дейност в зоните на ГКПП, се издават пропуски за срок до една година.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Пропуските по чл. 13 се издават от директора на Главна дирекция "Гранична полиция" или от упълномощени от него длъжностни лица по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Редът за издаване и контролът за използване на пропуски на лица и транспортни средства в зоните за сигурност на летищата се определят от министъра на транспорта съгласувано с министъра на вътрешните работи.

(3) При отпадане на служебната необходимост или при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение ръководителите на съответните ведомства незабавно уведомяват органа, който е издал пропуска, и го отнемат. В тези случаи пропускът се връща на органа, който го е издал, в 7-дневен срок.

(4) Началникът на ГКПП или упълномощено от него длъжностно лице от службата за граничен паспортно-визов контрол може да отнеме пропуска в случаите по ал. 3 при извършено престъпление или нарушение, както и в случаите на неправомерното му ползване. За отнемането на пропуска се уведомява ръководителят на съответната служба за граничен контрол.

(5) Отказът за издаване на пропуск и отнемането на издаден пропуск не подлежат на обжалване.


Чл. 15. Органите за граничен контрол не могат да посещават зоните на ГКПП в извънработно време освен по изрична заповед на съответния ръководител.


Глава трета.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ НА ГКПП

Раздел I.
Задачи на органите за граничен паспортно-визов контрол

Чл. 16. Органите за граничен паспортно-визов контрол на Министерството на вътрешните работи изпълняват следните задачи:

1. осъществяват граничен паспортно-визов контрол на лица и транспортните средства, преминаващи през границата на Република България;

2. разкриват, разследват и предотвратяват престъпления и нарушения против сигурността на държавната граница и паспортно-визовия режим на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове;

3. издават визи на границата при условията на чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България;

4. разкриват и противодействат на организирани канали за нелегално преминаване на държавната граница, контрабанда и трафик на хора;

5. разкриват и задържат нарушители на държавната граница, издирвани лица и транспортни средства на територията на ГКПП;

6. извършват проверка за взривни вещества, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства на лица и транспортни средства при преминаване на държавната граница;

7. изпълняват принудителни административни мерки, когато това е предвидено в закон;

8. осъществяват и други дейности, възложени им със закон или с международен договор.


Раздел II.
Задачи на органите за граничен митнически контрол

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Органите за граничен митнически контрол към Министерството на финансите изпълняват следните основни задачи:

1. осъществяват митнически надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата в зоните на ГКПП;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) изчисляват, събират или изискват обезпечаването на митата и другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи;

3. прилагат в рамките на своята компетентност тарифните мерки и мерките на търговската политика на Република България;

4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на митнически, валутни нарушения, нарушения на акцизното законодателство и престъпления при условия и по ред, определени в Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Валутния закон;

5. организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;

6. прилагат мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост;

7. (нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) събират такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата и осъществяват контрол по чл. 10е от Закона за пътищата;

8. (нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) осъществяват контрол на разрешителните за международни превози за преминаване през страната на транспортни средства с чужда и с българска регистрация;

9. (нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) организират преразпределянето и контрола по използването на разрешителни за извършване на международни товарни превози от български превозвачи;

10. (нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) контролират общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изискват съответните разрешителни и събират полагащите се пътни такси и глоби;

11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) осъществяват и други дейности, възложени им със закон.


Раздел III.
Задачи на органите за граничен държавен здравен контрол (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., предишен текст на чл. 18, изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Органите за граничен държавен здравен контрол на Министерството на здравеопазването изпълняват следните основни задачи за предотвратяване разпространението на болести, които представляват опасност за общественото здраве:

1. проучват случаите на заболели от заразни болести при пътувания в засегнати зони;

2. изискват данни за маршрута при пътуване в засегнатите зони;

3. изискват необходимите доказателства от извършени медицински прегледи и лабораторни изследвания за всеки конкретен случай, ако има такива;

4. разпореждат извършването на необходимите медицински прегледи и изследвания за всеки конкретен случай;

5. изискват доказателства за извършени имунизации и за предприети други профилактични мерки, ако има такива;

6. поставят под медицинско наблюдение лица, за които има съмнение, че са заразени;

7. поставят под карантина физически лица, багажи, транспортни средства, товари, стоки и международни пощенски пратки, за които има съмнение, че са заразени, или разпореждат прилагането на други здравни мерки;

8. изолират или насочват за изолация и лечение засегнати лица;

9. издирват контактните на болни и лицата, за които има съмнение, че са болни;

10. отказват влизане на територията на Република България на болни и на лица, за които има съмнение, че са болни, както и на багажи, транспортни средства и товари, за които има съмнение, че са заразени;

11. отказват влизане в засегнати зони;

12. разпореждат изследване на лицата при напускане на засегнати зони или ограничават напускането им;

13. предписват и контролират извършването на дезинфекция, дезинсекция, дератизация или третиране по друг начин на транспортни средства, багажи, товари, включително контейнери, стоки и международни пощенски пратки, когато е необходимо.

(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Органите за граничен държавен здравен контрол изпълняват следните основни задачи при вноса на продукти и стоки със значение за здравето на човека:

1. контролират вноса на суровини и храни от неживотински произход;

2. извършват проверка на документацията, проверка за идентичност и физическа проверка;

3. вземат при необходимост проби от внесени храни и суровини от неживотински произход за лабораторни изследвания;

4. осъществяват и други дейности, възложени им със закон.


Раздел IV.
Задачи на органите за граничен ветеринарномедицински контрол и карантина

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Органите за граничен ветеринарномедицински контрол на Министерството на земеделието, храните и горите изпълняват следните основни задачи:

1. контролират вноса, износа и транзита на животни, суровини и продукти от животински произход, фуражи, биопрепарати, смески, обогатени с микроелементи и витамини (премикси), семенна течност, зародиши (ембриони), клетъчни култури и др., които могат да бъдат преносители на заразни и паразитни болести;

2. извършват прегледи, правят заверки на документи, придружаващи пратките, вземат при необходимост проби от внесените продукти и суровини от животински произход и фуражи за лабораторни изследвания;

3. правят проверка на ветеринарните документи на превозваните суровини, препарати и средства и на здравословното състояние на животните при транзитни пратки;

4. не допускат внос или транзит, непридружен от редовни ветеринарни документи;

5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) извършват профилактична дезинфекция и дезинсекция на влизащите в страната моторни превозни средства при обявена епизоотична обстановка съгласно чл. 190 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

6. освобождават или налагат карантина на животните, които могат да се внасят в страната, като определят мястото и времето на карантинния срок;

7. контролират и участват в изграждането и използването на имунни пояси в района на ГКПП;

8. осъществяват и други дейности, възложени със закон.


Раздел V.
Задачи на органите за граничен фитосанитарен контрол и карантина

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Органите за граничен фитосанитарен контрол и карантина на растенията на Министерството на земеделието, храните и горите изпълняват следните основни задачи:

1. извършват фитосанитарен контрол и експертиза при внос, износ и транзит на стоки от растителен произход и ги освидетелстват с фитосанитарен сертификат или паспорт;

2. регистрират всички внасяни и изнасяни растителни материали;

3. поставят под карантина и налагат забрани или ограничения за внос или износ на растителни материали;

4. осъществяват и други дейности, възложени със закон.


Раздел VI.
Задачи на органите за граничен контрол на транспортните средства, пътните такси и разрешителните (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.)


Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействие между органите за граничен контрол на ГКПП

Чл. 22. (1) Службите за граничен контрол си сътрудничат и взаимодействат при осъществяване на дейността си.

(2) Компетентните служби по отношение на граничния контрол на стоки координират дейността си с органите за граничен митнически контрол в съответствие с Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Взаимодействието на национално равнище се осъществява чрез Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, както и въз основа на ежегодни двустранни или многостранни споразумения, подписани от ръководителите на ведомствата и одобрени от съответните министри.

(4) Органите за граничен контрол осъществяват сътрудничество и взаимодействие чрез обмен на информация, съвместни проверки и други.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) (1) Началник на ГКПП е началникът на граничния паспортно-визов контрол.

(2) Началникът на ГКПП отговаря за оперативната координация във връзка с граничната контролно-пропускателна дейност.

(3) Директорът на Агенция "Митници" отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 7а.

(4) В Агенция "Митници" се създава и функционира звено за осъществяване на дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградния фонд и терените на територията на ГКПП.

(5) Ръководителите на териториални структури на ведомствата, извършващи граничен контрол на ГКПП, представят на длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 актуална информация във връзка с дейността по поддръжката и управлението на територията на всеки ГКПП.

(6) Службите за граничен контрол са длъжни:

1. да не пречат на другите ползватели да използват общите части от територията на ГКПП;

2. да не причиняват вреди на други обекти и общи части от територията на ГКПП;

3. да не завземат общи части от територията на ГКПП;

4. да не извършват дейности в своя обект или в част от него, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;

5. да изпълняват разпорежданията на длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 във връзка с управлението и поддръжката на територията на ГКПП;

6. да заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, която ползват, подмяна на общи инсталации или оборудване, съразмерно с ползваните части;

7. да спазват санитарните и хигиенните норми;

8. да осигуряват достъп в своя обект или в частта от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на помещенията, и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;

9. да подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на дейности по защита при бедствие или при друга извънредна ситуация.

(7) Представителите на териториалните структури на ведомствата уведомяват незабавно длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 за всеки възникнал проблем във връзка с поддръжката и управлението на сградния фонд и терените на територията на ГКПП.


Чл. 24. (1) Ръководителите на териториални структури на ведомствата, извършващи граничен контрол на ГКПП, осъществяват съвместно следните задачи:

1. (*) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) организират оперативното взаимодействие между органите на различните видове граничен контрол в съответствие с изискванията, произтичащи от наредбата;

2. (*) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) отговарят за ефективното използване и поддържане на специализираните технически средства и съоръжения;

3. (*) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) изготвят ежегодни споразумителни протоколи за разпределение на общите разходи и консумативи за поддържане зоната на ГКПП съгласно приложение № 1.

(2) Ръководителите по ал. 1 провеждат съвместни съвещания веднъж месечно. При необходимост съвещание може да се проведе и по искане на всеки от тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Началникът на ГКПП координира дейностите по ал. 1 и 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Началникът на митническия пункт организира и контролира експлоатацията на Единната автоматизирана информационна система.


Чл. 25. Указанията на органите за граничен паспортно-визов контрол са задължителни за всички служби и лица на ГКПП по отношение на охраната на границата, опазването на националната сигурност и обществения ред.


Чл. 26. Министерството на външните работи уведомява незабавно Министерството на вътрешните работи за настъпилите промени в паспортния и визовия режим на други страни с Република България.


Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ГКПП

Раздел I.
Организация

Чл. 27. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Организацията на работа на ГКПП се изгражда на принципа на интегриран граничен контрол с цел улесняване преминаването и увеличаване на пропускателните възможности на граничните преходи.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Интегрираният граничен контрол и редът за събиране на държавни такси и глоби на ГКПП, посочени в приложение № 3, се извършват в технологична последователност съгласно приложение № 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Заплащането на всички държавни такси и глоби, дължими при преминаване на ГКПП, посочени в приложение № 3 и отразени в Единната автоматизирана информационна система, се извършва на едно място в зоната на пункта.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Заплащането на дължимите държавни такси и глоби, събирани при преминаване на ГКПП, посочени в приложение № 3, се осъществява в брой или безкасово по тяхната стойност, отразена в Единната автоматизирана информационна система.

(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Собствеността, авторските права и базата данни на Единната автоматизирана информационна система принадлежат на Министерството на финансите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) За ГКПП, които не са посочени в приложение № 3, органите за граничен контрол организират събирането на държавните такси и глоби и осигуряват спазването на нормативните изисквания по технологичния ред, посочен в приложение № 2, като се отчита съответната специфика.


Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Информацията от Единната автоматизирана информационна система се пренася чрез изградена комуникационна мрежа, като се въвеждат данни от всяка точка за гранична обработка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Информацията в Единната автоматизирана информационна система задължително съдържа:

1. идентифициране на служителя/службата в системата;

2. уникален номер, генериран от системата;

3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) идентификация на всяко лице и на товарния автомобил, преминаващи границата;

4. всеки отделен вид и размер държавна такса и глоба, дължими съгласно нормативен акт;

5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) стойността на всички дължими държавни такси и глоби за всяко лице и за товарния автомобил при преминаване през граничен контролно-пропускателен пункт.

(3) Информацията се съхранява в базата данни на локалната информационна система по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството. Всички служби от граничния контрол имат достъп до базата данни.

(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Експлоатацията, администрирането и поддръжката на Единната автоматизирана информационна система за обработка на входящ и изходящ трафик на товарни автомобили се осъществява от Министерството на финансите чрез Агенция "Митници".


Чл. 28. (1) Основна форма на организацията на работа на ГКПП са дежурните смени, съставени от служители на съответните ведомства за граничен контрол.

(2) Длъжностните лица от службите за граничен контрол в една дежурна смяна имат единно работно време за осъществяване на граничния контрол, започват и завършват работа едновременно.

(3) Заповедите за определяне на работното време на ГКПП или за промяната му се подписват от ръководителите на службите за граничен контрол, като екземпляр от тях се съхранява при началника на ГКПП.


<

Чл. 29. Работното време на ГКПП, които не функционират денонощно, се съобразява с работното време на съпределния пункт.


Чл. 30. Органите за граничен контрол по време на изпълнение на служебните си задължения носят униформено облекло, снабдено с отличителни служебни знаци.


Раздел II.
Дейности, съпътстващи граничния контрол

Чл. 31. (1) В зоните на ГКПП не се допускат дейности, които затрудняват граничния контрол.

(2) Служителите от ведомствата, осъществяващи граничен контрол, нямат право да извършват в зоната на ГКПП друга дейност извън тази, възложена им със закон.


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) В зоните на ГКПП се извършва банкова дейност, застрахователна дейност и възстановяване на ДДС. Други дейности в зоните на ГКПП могат да се извършват с разрешение на директора на Агенция "Митници" след съгласуване с директора на Главна дирекция "Гранична полиция".

(2) Предоставянето на помещения в зоните на ГКПП за изпълнение на дейностите по ал. 1 се извършва при наличие на свободни имоти - държавна собственост, които се отдават от директора на Агенция "Митници" по реда и условията на Закона за държавната собственост.

(3) Имотите и вещите на територията на ГКПП, които не са предоставени за управление по съответния ред, се управляват от директора на Агенция "Митници".


Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ПРЕБИВАВАЩИ В ЗОНАТА НА ГКПП (НОВА - ДВ, БР. 86 ОТ 2004 Г.)

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) (1) Лицата, пребиваващи в зоната на ГКПП, са длъжни:

1. да не замърсяват зоната със:

а) хартии, опаковки, остатъци от цигари, хранителни отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци и други твърди битови отпадъци;

б) извънгабаритни предмети от бита, които не се побират в съдовете за твърди битови отпадъци;

в) излезли от употреба моторни превозни средства, части от тях, автомобилни гуми и други;

г) сгурия, въглищен прах и други отпадъци от горене;

2. да не изпускат в атмосферата замърсители от търговските обекти и заведенията за обществено хранене, превишаващи пределно допустимата концентрация;

3. да не изхвърлят животински отпадъци и отпадъци от селскостопанска дейност;

4. да не пускат свободно кучета в зоната на ГКПП;

5. да не допускат свободно придвижване на селскостопански животни в зоната на ГКПП;

6. да не изхвърлят в съдовете за твърди битови отпадъци твърди или течни опасни отпадъци, избухливи и токсични вещества, строителни отпадъци, незагасена сгурия и пепел;

7. да не изливат в канализацията течни опасни вещества и отпадъци, моторни масла и други нефтопродукти;

8. да не мият, гресират и ремонтират моторни превозни средства в зоната на ГКПП;

9. да не изгарят отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в зоната на ГКПП.

(2) Служителите от ведомствата, осъществяващи граничен контрол, и служителите на търговците, осъществяващи дейност в зоната на ГКПП, са длъжни да почистват помещенията, в които осъществяват дейността си, и прилежащите им площи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Директорът на Агенция "Митници" определя със заповед задължителни изисквания за опазване и поддържане на сградите, инфраструктурата и чистотата в зоната на ГКПП.

(4) Заповедта по ал. 3 се поставя на достъпни места в зоната на ГКПП.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)


Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 86 ОТ 2004 Г.)

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) За нарушаване разпоредбите на чл. 35, ал. 1 и 2 виновните лица се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания, освен ако за извършените нарушения се предвиждат в закон по-тежки наказания.

(2) За нарушаване на заповедта по чл. 35, ал. 3 виновните лица се наказват по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от директора на Агенция "Митници" длъжностни лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" или от определени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г.) По смисъла на наредбата:

1. "Външни граници" са границите на Република България със страни, които не са членки на Европейския съюз.

2. "Вътрешни граници" са границите на Република България със страни, които са членки на Европейския съюз.

3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Единната автоматизирана информационна система е обобщена електронна информация за автоматизирана обработка на входящ и изходящ трафик на преминаващи товарни автомобили през ГКПП, посочени в приложение № 3, която може да бъде възпроизведена в същия обем и на хартиен носител чрез използване на формуляр съгласно приложение № 4.

4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Принципът "едно гише" е създаване на място за еднакъв достъп до плащане на начислените държавни такси и глоби от органите за граничен контрол на ГКПП.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 6 от Закона за нормативните актове.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., предишен § 2 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на здравеопазването.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2004 Г.)


§ 6. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението областните управители съвместно с Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол да подготвят план за развитието на граничните контролно-пропускателни пунктове на територията на съответната област.

(2) Заместник министър-председателят, който осъществява общото ръководство и координацията на дейността на органите за граничен контрол, да внесе плановете по ал. 1 за обсъждане в Министерския съвет.

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)


§ 58. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г. и бр. 90 от 2005 г.), навсякъде думите "министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министъра на транспорта" и "Министерството на транспорта".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2006 Г.)


§ 2. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г. и бр. 90 и 96 от 2005 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде в наредбата думите "граничен санитарен контрол" се заменят с "граничен здравен контрол".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.)


§ 17. Параграфи 6, 7 и 8 влизат в сила:

1. За ГКПП - Лесово - от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

2. За шосейните ГКПП - Брегово, Връшка чука, Калотина, Стрезимировци, Олтоманци, Гюешево, Станке Лисичково, Златарево, Капитан Андреево и Малко Търново - в 6-месечен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)


§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".

4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)


§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2008 Г.)


§ 10. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г. и бр. 85 и 106 от 2006 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в наредбата думите "Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" се заменят с "Национална агенция "Пътна инфраструктура".

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2009 Г.)


§ 12. Навсякъде в наредбата думите "магнитна карта" и "магнитната карта" се заменят съответно с "електронен носител" и "електронния носител" или "електронният носител".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2009 Г.)


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2010 Г.)


§ 15. Органите за граничен ветеринарномедицински контрол и карантина, за граничен фитосанитарен контрол и карантина и за граничен здравен контрол и карантина осигуряват необходимата техника и извършват всички необходими действия по присъединяване към Единната автоматизирана информационна система. В периода до присъединяването се използва хартиен носител съгласно приложение № 4.

§ 16. Навсякъде в наредбата думите "граничен здравен контрол" се заменят с "граничен държавен здравен контрол".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.)


§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) (1) В тримесечен срок от приемането на постановлението областните управители предават на директора на Агенция "Митници" за управление урегулираните поземлени имоти, отредени за граничните контролно-пропускателни пунктове, сградите и съоръженията в зоните на ГКПП, които не са предоставени за управление на министри или на ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, и цялата свързана с тях документация.

(2) В срока по ал. 1 областните управители предават с опис на директора на Агенция "Митници" преписи от актовете за държавна собственост за всички имоти, намиращи се в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 9 ЮНИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 14.06.2016 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)


§ 41. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г., бр. 64 и 85 от 2015 г. и бр. 45 от 2016 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 24, ал. 1, т. 3


(Предишно Приложение към чл. 24, ал. 1, т. 3 - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)


Споразумителен протокол

за разпределение на общите разходи за осветление, В и К, отопление, поддържане и почистване на зоната на ГКПП - ....................

 

Днес, ............ 200 ... г., долуподписаните:

......................................................................................................................

(име, презиме, фамилия и длъжност)

на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове се споразумяха за следното разпределение на общите разходи за осветление, В и К, отопление, поддържане и почистване на ГКПП - ...... за 200 ... г.:

I. Електроенергия

II. Водоснабдяване и канализация

III. Снабдяване с гориво за битови нужди за отоплителния сезон 200.../200... г.

IV. Хигиена на пункта

V. Поддръжка и ремонти

VI. Други

Настоящият протокол влиза в сила от датата на подписването му и важи до подписването на нов протокол за календарната 200... г.

Плащанията се извършват по банков път.

Измененията на този протокол могат да се извършват със съгласието на всички страни в писмена форма.

Настоящият протокол се състави в ......................................................... еднообразни екземпляра, по един за всяка от подписалите го страни.

..........................................................................................................................

(..........)                                                    (..........)


Приложение № 2 към чл. 27а


(Ново - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., в сила от 20.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)


Технологичен ред за автоматизирана обработка на входящ и изходящ трафик на товарни автомобили и преминаващите с тях лица при осъществяване на граничния контрол на ГКПП, посочени в приложение № 3


В технологичния ред за автоматизирана обработка участват органите за граничен митнически, ветеринарен, фитосанитарен и здравен контрол.

Технологична последователност:

I. Входящ в Република България трафик

I.1. Влизане в ГКПП: Митнически контрол

На това работно място се осъществява идентифициране на товарния автомобил. Извършва се проверка и контрол на разрешителни и лицензи за международни превози за преминаване през страната на транспортни средства с чужда и с българска регистрация.

В допълнение към съответния пореден уникален номер, генериран от Единната автоматизирана информационна система, служител на Агенция "Митници" въвежда следните данни:

а) националност на товарния автомобил, регистрационен номер, регистрационен номер на ремаркето, данни, удостоверяващи самоличността на водача (име, номер на паспорт, гражданство);

б) размер на дължимите такси в зависимост от теглото, осовите натоварвания и габаритите на автомобила според контролните уреди за измерване.

Когато товарът подлежи на проверка от органите за граничен фитосанитарен и/или граничен ветеринарен и/или граничен държавен здравен контрол, товарният автомобил се насочва за съответния контрол към органите по т. I.2, I.4 и I.5.

I.2. Граничен контрол на стоки от животински произход и фуражи: Граничен инспекционен ветеринарен пункт (ГИВП)

Служителят от ГИВП въвежда в Единната автоматизирана информационна система следните данни:

а) вид на стоката;

б) тегло на стоката;

в) размер на дължимата такса;

г) констатация от извършения контрол.

I.3. Гранична инспекция за ветеринарномедицински контрол (ГИВМК)

Служителят на ГИВМК въвежда в Единната автоматизирана информационна система следните данни:

а) определения вид дезинфекция или дезинсекция според вида превозно средство;

б) размер на дължимата такса.

Забележка. Етап I.3 участва в технологичния ред само при обявена епизоотична обстановка съгласно чл. 190 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

I.4. Граничен фитосанитарен контрол на стоки от растителен произход: Национална служба за растителна защита (НСРЗ)

Служителят от НСРЗ въвежда в Единната автоматизирана информационна система следните данни:

а) вид на стоката;

б) тегло на стоката;

в) размер на дължимата такса;

г) констатация от извършения контрол.

I.5. Граничен държавен здравен контрол на суровини и храни от неживотински произход: Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)

Служителят от РИОКОЗ въвежда в Единната автоматизирана информационна система следните данни:

а) вид на стоката;

б) тегло на стоката;

в) размер на дължимата такса;

г) констатация от извършения контрол.

I.6. Заплащане на държавните такси и глоби

Заплащането на всички дължими държавни такси и глоби се извършва на едно гише в брой или безкасово чрез терминално устройство за банкови карти.

I.7. Излизане от ГКПП и влизане в страната: Митнически контрол

1. Служител на Агенция "Митници" регистрира извършеното плащане в Единната автоматизирана информационна система.

2. Митническите органи осъществяват документен, а при необходимост - и физически контрол на ППС и превозваните в него стоки, като обхватът и резултатите от извършената проверка се документират по нормативно определения ред.

3. Преминава се към обработка в Българската интегрирана митническа информационна система, задейства се транзитна операция или се регистрира празно шосейно ППС. Когато водачът представя валутна декларация, тя също се въвежда в БИМИС.

4. Дежурен митнически служител осъществява окончателен оперативен контрол за недопускане излизането на транспортното средство от ГКПП и за влизането му на територията на Република България с недействителни или необработени документи и/или с непогасени или с частично погасени държавни вземания.

II. Изходящ от Република България трафик

II.1. Влизане в ГКПП: Митнически контрол

На това работно място се осъществява идентифициране на товарния автомобил. Извършва се проверка и контрол на разрешителни и лицензи за международни превози за преминаване през страната на транспортни средства с чужда и с българска регистрация. Митническите органи следят и за наличието на валиден винетен стикер, като при констатирана липса на такъв изискват заплащане на винетна такса за съответната категория съгласно чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата и залепяне на валиден винетен стикер.

В допълнение към съответния пореден уникален номер, генериран от Единната автоматизирана информационна система, служител на Агенция "Митници" въвежда следните данни:

а) националност на товарния автомобил, регистрационен номер, регистрационен номер на ремаркето, данни, удостоверяващи самоличността на водача (име, номер на паспорт, гражданство);

б) размер на дължимите такси в зависимост от теглото, осовите натоварвания и габаритите на автомобила според контролните уреди за измерване.

II.2. Заплащане на държавните такси и глоби

Заплащането на всички дължими държавни такси и глоби се извършва на едно гише в брой или безкасово чрез терминално устройство за банкови карти.

II.3. Излизане от ГКПП и излизане от страната: Митнически контрол

1. Служител на Агенция "Митници" регистрира извършеното плащане в Единната автоматизирана информационна система.

2. Митническите органи осъществяват документен, а при необходимост - и физически контрол на ППС и превозваните в него стоки, като обхватът и резултатите от извършената проверка се документират по нормативно определения ред.

3. Преминава се към обработка в Българската интегрирана митническа информационна система, приключва се транзитна операция или се регистрира празно шосейно ППС. Когато водачът представя валутна декларация, тя също се въвежда в БИМИС.

4. Дежурен митнически служител осъществява окончателен оперативен контрол за недопускане излизането на транспортното средство от ГКПП извън територията на Република България с недействителни или необработени документи и/или с непогасени или частично погасени държавни вземания.


Приложение № 3 към чл. 27а


(Ново - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)


Списък на шосейни ГКПП с обособени трасета за движение на товарни автомобили


1. ГКПП - Калотина

2. ГКПП - Капитан Андреево

3. ГКПП - Лесово


Приложение № 4 към § 1, т. 3


(Ново - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)


 

 

ОБХОДЕН ЛИСТ ЗА ГКПП ................/№ ....................

 

Регистрационен номер на автомобил/ремарке: ....................................................................

............................................................................................................................

Име на водача: .........................................................................................................................

Номер на документ за самоличност: ......................................................................................

 

Митнически контрол на пътните такси и разрешителния режим:

1. Описание на таксата: ...........................................................................................................

2. Вид валута и дължима сума: ..............................................................................................

Стоки от животински произход и фуражи: да / не

Стоки от растителен произход: да / не

Стоки от опасност за човешкото здраве: да / не

Митнически служител: ...........................

(подпис и печат)

 

Граничен ветеринарномедицински контрол на стоки от животински произход и фуражи:

1. Вид на стоката: ....................................................................................................................

2. Тегло: ....................................................................................................................

3. Описание на таксата: ...........................................................................................................

4. Вид валута и дължима сума: ..............................................................................................

5. Констатация от извършената проверка: ............................................................................

Служител: ...........................

(подпис и печат)

 

Граничен фитосанитарен контрол на стоки от растителен произход:

1. Вид на стоката: ...............................................................................................................

2. Тегло: …….............................................................................................................

3. Описание на таксата: ...........................................................................................................

4. Вид валута и дължима сума: ..............................................................................................

5. Констатация от извършената проверка: ............................................................................

Служител: ...........................

(подпис и печат)

 

Граничен държавен здравен контрол на транспортни средства, ползващи суровини и храни от неживотински произход:

1. Вид на стоката: ................................................................................................................

2. Тегло: …….................................................................................................................

3. Описание на таксата: ...........................................................................................................

4. Вид валута и дължима сума: ..............................................................................................

5. Констатация от извършената проверка: ...........................................................................

Служител: ...........................

(подпис и печат)

 

Резултат от контрола на извършените плащания:

Митнически служител: ...........................

(подпис и печат)

 


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!