--> Нормативна уредба


КОНВЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕНЕН ВНОС

(Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 21 декември 2002 г. - ДВ,бр.120 от 2002 г.
В сила от 11 юни 2003 г.)
(обн.,ДВ,бр.78 от 2 септември 2003 г.)

ПРЕАМБЮЛ

Договарящите страни по тази конвенция, съставена под егидата на Съвета за митническо сътрудничество, като констатират, че настоящото състояние на международните митнически конвенции за временен внос не е задоволително поради техния голям брой и разпокъсаност, като считат, че това състояние може да се влоши в бъдеще, когато ще се породи необходимостта от международно регулиране на нови категории на временния внос, като се съобразяват с желанието на представители на търговски и други заинтересовани страни за улесняване спазването на процедурата, необходима за временния внос,като считат, че опростяването и хармонизирането на митническите режими и по-специално приемането на един-единствен международен документ, съчетаващ всички съществуващи конвенции за временен внос, може да улесни достъпа до международните разпоредби, регулиращи временния внос, и ефективно да допринася за развитието на международната търговия и на другите форми на международен обмен,като изразяват убеждението си, че международен документ, съдържащ унифицирани разпоредби относно временния внос, може да бъде от съществена полза за международния обмен и може да осигури висока степен на опростяване и хармонизиране на митническите режими, което е и една от основните цели на Съвета за митническо сътрудничество, като изразяват решението си да улесняват временния внос чрез опростяване и хармонизиране на съответните процедури с оглед да постигнат икономически, хуманитарни, културни, социални или туристически цели,като считат, че въвеждането на стандартизирани модели на документи за временен внос като международни митнически документи с международна гаранция ще допринесе за улесняване на временния внос в случаите, в които се изисква митнически документ и гаранция, се споразумяха за следното:

Глава I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефиниции
Член 1


За целите на тази конвенция терминът:
а) "временен внос" означава: митнически режим, при който определени стоки (включително транспортни средства) могат да бъдат въведени на митническата територия, условно освободени от заплащане на митни сборове и данъци по вноса и без да се прилагат забрани за внос или ограничения от икономически характер; тези стоки (включително транспортни средства) трябва да бъдат внесени с определена цел и да бъдат предназначени за реекспорт в рамките на определен срок, без да се подлагат на каквито и да било промени с изключение на нормалното износване, дължащо се на използването им;
b) "митни сборове и данъци по вноса" означава: мита и всички други данъци и такси, дължими суми и вземания, събирани при внасяне или във връзка с внасяне на стоки (включително транспортни средства), като се изключват дължими суми и вземания, ограничени по размер до приблизителната стойност на оказваните услуги;
c) "гаранция" означава: това, което осигурява удовлетворяването на митницата във връзка с изпълнението на поето спрямо нея задължение; гаранцията се означава като "обща", когато чрез нея се осигурява изпълнението на задължения, произтичащи от няколко операции;
d) "документи за временен внос" означава: международен митнически документ, приет като митническа декларация, който дава възможност за идентификация на стоките (включително транспортните средства) и включва международно валидна гаранция за обезпечаване на митните сборове и данъци по вноса;
е) "митнически или икономически съюз" означава: съюз, образуван и съставен от членове, посочени в член 24, алинея 1 от тази конвенция, и имащ компетенция да приеме свое собствено законодателство, което е задължително за неговите членове по отношение на въпросите, регулирани от тази конвенция, и имащ компетенция да решава, съгласно вътрешните си процедури за подписване, ратифициране или присъединяване към тази конвенция;
f) "лице" означава: както физически, така и юридически лица, освен ако не следва друго от контекста;
g) "съвет" означава: организацията, учредена от Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, Брюксел, 15 декември 1950 г.;
h) "ратификация" означава: ратификация, приемане или одобряване.

Глава II
ОБХВАТ НА КОНВЕНЦИЯТА
Член 2


1. Всяка договаряща страна се задължава да разрешава временен внос в съответствие с разпоредбите на тази конвенция за стоките (включително транспортни средства), определени в приложенията към конвенцията.
2. Без да се нарушават разпоредбите, съдържащи се в приложение Е, временният внос се разрешава при пълно условно освобождаване от митни сборове и данъци по вноса и без прилагане на ограничения за внос или забрани от икономически характер.

Структура на приложенията
Член 3


Всяко приложение към тази конвенция по принцип се състои от:
а) дефиниции на основните митнически термини, използвани в приложението;
b) специални разпоредби, прилагани по отношение на стоките (включително транспортни средства), които са предмет на приложението.

Глава III
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Документ и гаранция
Член 4


1. Ако не е предвидено друго в някое от приложенията, всяка договаряща страна има право да изисква като условие за временния внос на стоки (включително транспортни средства) предоставянето на митнически документ и на гаранция.
2. Когато съгласно алинея 1 се изисква гаранция, на лицата, редовно използващи режима временен внос, може да им бъде разрешено да представят обща гаранция.
3. Ако не е предвидено друго в някое от приложенията, размерът на гаранцията не следва да превишава размера на митните сборове и данъците по вноса, от които стоките (включително транспортни средства) са условно освободени.
4. За стоки (включително транспортни средства), по отношение на които в националното законодателство се предвиждат забрани или ограничения за внос, може да се изисква допълнителна гаранция съгласно разпоредбите, залегнали в националното законодателство.

Документи за временен внос
Член 5


Без да се нарушават операциите за временен внос, съгласно разпоредбите на приложение Е всяка договаряща страна приема вместо националните си митнически документи и като дължима гаранция за сумите, посочени в член 8 на приложение А, документите за временен внос, които са валидни за нейната територия и издадени, и използвани в съответствие с условията, залегнали в това приложение за стоки (включително транспортни средства), временно внесени по другите приложения на тази конвенция, които тя е приела.

Идентификация
Член 6


Всяка договаряща страна може да постави стоките (включително транспортни средства) под временен внос при условие, че тези стоки могат да бъдат идентифицирани при завършване на временния внос.

Срок за реекспорт
Член 7


1. Стоките (включително транспортни средства), за които е разрешен временен внос, следва да бъдат реекспортирани в определен срок, достатъчен за постигане целта на временния внос. Този срок е установен поотделно във всяко приложение.
2. Митническите органи могат да разрешат по-дълъг срок от този, предвиден във всяко приложение, или да продължат първоначалния срок.
3. В случаите, в които стоките (включително транспортни средства), на които е разрешен временен внос, не могат да бъдат реекспортирани поради наложен върху тях запор, с изключение на запор при съдебен иск от частни лица, изискването за реекспорт не се прилага за периода на запора.

Прехвърляне на временен внос
Член 8


Всяка договаряща страна може, при поискване, да разреши прехвърлянето на правото за режим временен внос на всяко друго лице при условие, че това лице:
а) отговаря на условията, установени в тази конвенция; и
b) поеме задълженията на първия бенефициент на режим временен внос.

Завършване на временния внос
Член 9


Временният внос обикновено се завършва с реекспорта на стоките (включително транспортни средства), за които е разрешен временен внос.

Член 10


Временно внесените стоки (включително транспортни средства) могат да бъдат реекспортирани в една или повече пратки.

Член 11


Временно внесените стоки (включително транспортни средства) могат да бъдат реекспортирани през митническо учреждение, различно от митническото учреждение, през което са внесени тези стоки.

Други възможни случаи на завършване
Член 12


Временният внос може да се завърши със съгласието на компетентните органи, с поставянето на стоките (включително транспортни средства) в свободно пристанище или свободна зона, в митнически склад или под режим транзит с оглед на тяхното последващо изнасяне или друго разрешено ползване.

Член 13


Временният внос може да се завърши и чрез поставяне на стоките под режим внос, когато това е оправдано с оглед на обстоятелствата и се разрешава от националното законодателство, ако бъдат спазени условията и формалностите, които се изискват в такъв случай.

Член 14


1. Временният внос може да бъде завършен, когато стоките (включително транспортните средства) са били сериозно повредени в резултат на злополука или непреодолима сила и по решение на митническите органи са:
а) предмет на облагане с митни сборове и данъци по вноса, които се дължат към момента, когато те са били представени в митницата в повредено състояние с цел завършване на временния внос;
b) изоставени без заплащане на каквито и да са разходи на компетентните органи на територията на временния внос, като в този случай лицето, което се ползва от временния внос, се освобождава от задължението да заплати митни сборове и данъци по вноса; или
c) унищожени под контрола на официални органи за сметка на заинтересованите страни, като всички запазени части и материали, ако бъдат представени за режим внос, са предмет на облагане с митни сборове и данъци по вноса, дължими към момента, когато са представени пред митницата, и в състоянието, в което се намират след злополуката или непреодолимата сила.
2. Временният внос може също да бъде завършен, когато по искане на заинтересуваното лице и съгласно решението на митническите органи със стоките (включително транспортни средства) се постъпи по един от начините, предвидени в алинея 1, буква b) или c) на този член.
3. Временният внос може също да бъде завършен по искане на заинтересуваното лице, когато то предостави пред митническите органи достатъчни доказателства, че стоките (включително транспортни средства) са унищожени или безвъзвратно загубени в резултат на злополука или непреодолима сила. В този случай лицето, ползващо се от правата на временния внос, ще бъде освободено от заплащане на митни сборове и данъци по вноса.

Глава IV
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Намаляване на формалностите
Член 15


Всяка договаряща страна намалява до минимум митническите формалности, изисквани във връзка с улесненията, предвидени в тази конвенция. Всички разпоредби по отношение на такива формалности следва незабавно да бъдат публикувани.

Предварително разрешаване
Член 16


1. Когато временният внос подлежи на предварително разрешение, то следва да бъде издадено от компетентното митническо учреждение във възможно най-кратък срок.
2. Когато, по изключение, се изисква разрешение от други органи (извън митническите), то следва да бъде издадено във възможно най-кратък срок.

Минимални улеснения
Член 17


Разпоредбите на тази конвенция определят минималните улеснения, които се предоставят. Те не са пречка за прилагането на по-големи улеснения, които договарящите страни предоставят или могат да предоставят в бъдеще на основата на едностранни разпоредби или по силата на двустранни или многостранни споразумения.

Митнически или икономически съюзи
Член 18


1. За целите на тази конвенция териториите на договарящите страни, които образуват митнически или икономически съюз, могат да се разглеждат като една-единствена територия.
2. Тази конвенция не е пречка за договарящите страни, образували митнически или икономически съюз, да издават специални разпоредби относно временния внос на територията на този съюз при условие, че тези разпоредби не ограничават улесненията, предвидени в конвенцията.

Забрани и ограничения
Член 19


Разпоредбите на тази конвенция не изключват прилагането на забрани или ограничения, наложени от националните законодателства на основата на неикономически съображения, като съображения за обществен морал или ред, обществена сигурност, обществена хигиена или здравеопазване, ветеринарни или фитосанитарни съображения, съображения за защита на застрашени видове дива фауна и флора, както и съображения за защита на авторски права и индустриална собственост.

Нарушения
Член 20


1. За всяко нарушение на разпоредбите на тази конвенция нарушителят носи отговорност на територията на договарящата страна, на която е извършено нарушението, като се прилагат санкциите, установени от законодателството на тази договаряща страна.
2. Когато не може да бъде установена територията, на която е извършено нарушението, се счита, че то е осъществено на територията на тази договаряща страна, на която е открито.

Обмен на информация
Член 21


Договарящите страни си съобщават взаимно, при поискване и в степента, разрешена от националното законодателство, информацията, необходима за прилагане разпоредбите на тази конвенция.

Глава V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Административен комитет
Член 22


1. Създава се Административен комитет, който да осигурява изпълнението на тази конвенция, да обсъжда предлаганите изменения и да взема необходимите мерки за еднаквото й тълкуване и прилагане. Административният комитет взема решения относно включването на нови приложения към тази конвенция.
2. Договарящите страни са членове на Административния комитет. Комитетът може да реши на сесиите му да присъстват като наблюдатели при обсъждане на интересуващи ги въпроси компетентна администрация на всеки член, държава или митническа територия, посочени в член 24 от тази конвенция, и които не са договарящи страни, или представители на международни организации.
3. Съветът ще осигури Секретариат на комитета.
4. На всяка сесия комитетът избира председател и заместник-председател.
5. Компетентните администрации на договарящите страни съобщават на съвета предложенията си за промени в тази конвенция и основанията си за това, както и всички искания за включване на определени точки в дневния ред на сесиите на комитета. Съветът ще предоставя тези предложения и искания на вниманието на компетентните администрации на договарящите страни и на членовете, държавите или митническите територии, посочени в член 24 от тази конвенция, които не са договарящи страни.
6. Съветът свиква комитета на дата, определена от комитета, а също и по искане на компетентните администрации на най-малко две договарящи страни. Най-малко шест седмици преди сесията на комитета дневният й ред се съобщава на компетентните администрации на договарящите страни и на членовете, държавите или митническите територии, посочени в член 24 от тази конвенция, които не са договарящи страни.
7. По решение на комитета, взето съгласно разпоредбите на алинея 2 на този член, съветът поканва компетентните администрации на членовете, държавите или митническите територии, посочени в член 24 от тази конвенция, които не са договарящи страни, както и заинтересованите международни организации да бъдат представени от наблюдатели на сесиите на комитета.
8. Предложенията се подлагат на гласуване. Всяка договаряща страна, представлявана на сесията, има един глас. Всички предложения, с изключение на предложения за изменение на тази конвенция, се приемат от комитета с мнозинство от присъстващите и гласували представители. Предложения за изменение на тази конвенция се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите и гласували представители.
9. В случаи на прилагане на член 24, алинея 7 от тази конвенция митническите или икономически съюзи, които са страни по конвенцията, при гласуване имат брой гласове, равен на общия брой на гласовете, с които разполагат техните членове, които са договарящи страни по тази конвенция.
10. Преди закриването на сесията комитетът приема доклад.
11. При липса на съответни разпоредби в този член ще се прилагат процедурните правила на съвета, освен ако комитетът реши друго.

Уреждане на спорове
Член 23


1. Всеки спор между две или повече договарящи страни относно тълкуването или прилагането на тази конвенция се урежда по пътя на преговори между тях, доколкото това е възможно.
2. Всеки спор, който не може да бъде уреден по пътя на преговори, се отнася от спорещите договарящи страни към Административния комитет, който разглежда спора и дава препоръки за начина на неговото уреждане.
3. Спорещите договарящи страни могат предварително да се споразумеят, че приемат за задължителни препоръките на Административния комитет.

Подписване, ратификация и присъединяване
Член 24


1. Всеки член на съвета и всеки член на ООН или на нейните специализирани организации може да стане договаряща страна по тази конвенция чрез:
а) подписването й без резерва за ратификация;
b) депозиране на документ за ратификация след подписването й при условие за ратификация; или
c) присъединяване към нея.
2. Тази конвенция е открита за подписване от членовете, посочени в алинея 1 на този член, или на сесията на съвета, на която тя е приета, или след това в главната квартира на съвета в Брюксел до 30 юни 1991 г. След тази дата тя ще бъде открита за присъединяване от тези членове.
3. Договаряща страна по тази конвенция чрез присъединяване след влизането й в сила може да стане всяка държава или правителство на всяка отделна митническа територия, които са предложени от договарящата страна, отговорна за официалното осъществяване на дипломатическите им отношения, но които са автономни в осъществяването на търговските си отношения, не е член на организациите, посочени в алинея 1 на този член, ако за тази цел им е отправена покана от депозитаря по искане на Административния комитет.
4. Всеки член, държава или митническа територия, посочени в алинеи 1 или 3 на този член, при подписването без резерва за ратификация, при ратифициране или присъединяването към тази конвенция посочва приложенията, които приема, като е необходимо да приеме приложение А и най-малко едно друго приложение. Те могат допълнително да уведомят писмено депозитаря, че приемат едно или повече други приложения.
5. Договарящите страни, приемащи което и да е ново приложение, което Административният комитет решава да включи в тази конвенция, уведомяват писмено депозитаря в съответствие с алинея 4 на този член.
6. Договарящите страни съобщават на депозитаря условията за прилагане или информацията, които се изискват съгласно член 8 и член 24, алинея 7 от тази конвенция, член 2, алинеи 2 и 3 от приложение А и член 4 от приложение Е. Те са задължени също така да съобщават и всички промени при прилагането на тези разпоредби.
7. Всеки митнически или икономически съюз може да стане в съответствие с алинеи 1, 2 и 4 на този член договаряща страна по тази конвенция. Такъв митнически или икономически съюз информира депозитаря за неговите компетенции относно въпросите, разглеждани от тази конвенция. Митнически или икономически съюз, който е договаряща страна по тази конвенция, в рамките на своите компетенции упражнява от свое име права и изпълнява задълженията, които тази конвенция предоставя на своите членове, които са договарящи страни по нея. В такъв случай тези членове няма да имат право индивидуално да упражняват тези права, включително правото на глас.

Депозитар
Член 25


1. Тази конвенция, всички подписи със или без резерва за ратификация и всички документи за ратификация или присъединяване се депозират при генералния секретар на съвета.
2. Депозитарят:
а) получава и съхранява оригиналните текстове на тази конвенция;
b) подготвя заверени копия от оригиналните текстове на тази конвенция и ги предава на членовете и на митническите или икономически съюзи, посочени в алинеи 1 и 7 на член 24 от тази конвенция;
c) получава всички подписи със или без резерва за ратификация, ратификация или присъединяване към тази конвенция и получава и съхранява всички свързани с тях документи, писмени уведомления и съобщения;
d) проучва дали подписът или всеки документ, писмено уведомление или съобщение, отнасящи се до тази конвенция, са в надлежна и точна форма и ако е необходимо, уведомява за възникналите въпроси съответната договаряща страна;
e) уведомява писмено договарящите страни по тази конвенция, другите подписали тази конвенция, членовете на съвета, които не са договарящи страни по конвенцията, и генералния секретар на Организацията на обединените нации за:
- подписвания, ратификации, присъединявания и приемания на приложения съгласно член 24 от тази конвенция;
- новите приложения, които по решение на Административния комитет се включват в конвенцията;
- датата на влизане в сила на конвенцията и на всяко от нейните приложения в съответствие с член 26 от тази конвенция;
- писмените уведомления, получени в съответствие с членове 24, 29, 30 и 32 от тази конвенция;
- денонсиранията съгласно член 31 от тази конвенция;
- всяко изменение, което е прието в съответствие с член 32 от тази конвенция, и датата на влизането му в сила, както и за всяко възражение срещу предложено изменение.
3. В случай на разногласие между една от договарящите страни и депозитаря по отношение на изпълнението на функциите на последния депозитарят или съответната договаряща страна отнасят въпроса на вниманието на другите договарящи страни и на подписалите тази конвенция или ако е целесъобразно, на съвета.

Влизане в сила
Член 26


1. Тази конвенция влиза в сила три месеца, след като петима членове или митнически или икономически съюзи от посочените в алинеи 1 и 7 на член 24 от тази конвенция са я подписали без резерва за ратификация или са депозирали своите документи за ратификация или присъединяване.
2. За всяка договаряща страна, която подписва без резерва за ратификация, ратифицира или се присъединява към тази конвенция, след като петима членове или митнически или икономически съюзи са я подписали без резерва за ратификация или са депозирали документите си за ратификация или присъединяване, конвенцията влиза в сила три месеца след подписването й без резерва за ратификация или след депозирането на документ за ратификация или присъединяване от посочената договаряща страна.
3. Всяко приложение към тази конвенция влиза в сила три месеца след приемането му от петима от членовете или митнически или икономически съюзи.
4. За всяка договаряща страна, която приеме някое от приложенията след приемането му от петима членове или митнически или икономически съюзи, съответното приложение влиза в сила три месеца, след като тази договаряща страна е уведомила писмено за приемането му. Но никое приложение не може да влезе в сила за договаряща страна преди тази конвенция да е влязла в сила за тази договаряща страна.

Разпоредба за отменяне
Член 27


При влизане в сила на приложение към тази конвенция, съдържащо разпоредба за отменяне, това приложение прекратява действието и заменя конвенциите или разпоредбите на конвенциите, които са предмет на разпоредбата за отменяне, в отношенията между договарящите страни, които са приели това приложение и са договарящи страни по такива конвенции.

Конвенция и приложения
Член 28


1. За целите на тази конвенция всички приложения, приети от договаряща страна, се считат за неразделна част от конвенцията и по отношение на тази договаряща страна всяко позоваване на тази конвенцията се счита, че включва и позоваване на тези приложения.
2. За целите на гласуването в Административния комитет всяко приложение се счита за отделна конвенция.

Резерви
Член 29


1. Всяка договаряща страна, която приема едно приложение, се счита, че приема и всички съдържащи се в него разпоредби, освен ако при приемане на приложението или по всяко време след това тя не уведоми писмено депозитаря за разпоредбите, по отношение на които формулира резерва, доколкото такава възможност е предвидена в приложението, като заявява за различията, съществуващи между разпоредбите на националното й законодателство и съответните разпоредби на приложението.
2. Всяка договаряща страна най-малко веднъж на всеки пет години преразглежда отново разпоредбите, по отношение на които е формулирала резерва, сравнява ги с разпоредбите на националното й законодателство и уведомява писмено депозитаря за резултатите от този преглед.
3. Всяка договаряща страна, която е формулирала резерви, може по всяко време да ги оттегли цялостно или частично, като писмено уведоми за това депозитаря и уточни датата, от която оттеглянето влиза в сила.

Териториален обхват
Член 30


1. Всяка договаряща страна при подписването на тази конвенция без резерва за ратификация или при депозирането на документа си за ратификация или присъединяване, или по всяко време след това може да декларира чрез писмено уведомяване на депозитаря, че обхватът на действие на тази конвенция включва всички или някои от териториите, за международните връзки, за които е отговорна. Това уведомяване влиза в сила три месеца след датата на получаването му от депозитаря. Но тази конвенция няма да се прилага по отношение на териториите, посочени в уведомлението, преди да е влязла в сила за въпросната договаряща страна.
2. Всяка договаряща страна, която съгласно алинея 1 на този член е уведомила писмено, че разширява обхвата на действие на конвенцията по отношение на всяка територия, за международните връзки, за които е отговорна, може да уведоми писмено депозитаря съгласно процедурата, предвидена в член 31 от тази конвенция, че за въпросната територия тази конвенция занапред няма да се прилага.

Денонсиране
Член 31


1. Срокът на действие на тази конвенция е неограничен, но всяка договаряща страна може да я денонсира по всяко време след датата на влизането й в сила съгласно член 26 от тази конвенция.
2. Денонсирането се съобщава чрез писмен документ, депозиран при депозитаря.
3. Денонсирането влиза в сила шест месеца след получаването на документа за денонсиране от депозитаря.
4. Разпоредбите на алинеи 2 и 3 на този член се прилагат и по отношение на приложенията към тази конвенция, като всяка договаряща страна има право да оттегли приемането на едно или повече приложения по всяко време след датата на тяхното влизане в сила съгласно член 26 на тази конвенция. Всяка договаряща страна, която оттегля всички приети от нея приложения, се счита, че е денонсирала тази конвенция. Освен това договаряща страна, която оттегля своето приемане на приложение А, дори да продължава да приема другите приложения, се счита, че е денонсирала тази конвенция.

Процедура за изменение
Член 32


1. Административният комитет на срещите си в съответствие с член 22 от конвенцията може да препоръча изменения на тази конвенция и нейните приложения.
2. Текстът на всяко препоръчано по този начин изменение се съобщава от депозитаря на всички договарящи страни по тази конвенция, на всички други, които са я подписали, както и на тези членове на съвета, които не са договарящи страни по тази конвенция.
3. Всяко препоръчано изменение, съобщено съгласно предходната алинея, влиза в сила по отношение на всички договарящи страни шест месеца след изтичането на дванадесетмесечен срок, следващ датата на съобщаване на препоръчаното изменение, ако през този срок депозитарят не е уведомен писмено за възражение срещу препоръчаното изменение от договаряща страна.
4. Ако преди изтичането на дванадесетмесечния срок, посочен в алинея 3 на този член, договаряща страна е уведомила писмено депозитаря за възражението си срещу препоръчаното изменение, това изменение не се счита за прието и няма действие.
5. За целите на писменото уведомяване за възражение всяко приложение се счита за отделна конвенция.

Приемане на изменения
Член 33


1. Всяка договаряща страна, която ратифицира тази конвенция или се присъединява към нея, се счита за приела всички изменения, влезли в сила на датата на депозиране на своя документ за ратификация или присъединяване.
2. Всяка договаряща страна, приела едно приложение, освен ако формулира резерви съгласно член 29 от тази конвенция, се счита за приела всички изменения на това приложение, влезли в сила на датата, на която тя уведоми писмено депозитаря за своето приемане.

Регистрация и автентични текстове
Член 34


В съответствие с член 102 от Устава на Обединените нации тази конвенция се регистрира при Секретариата на Обединените нации по молба на депозитаря.
В уверение на което долуподписаните, които са надлежно упълномощени, подписаха тази конвенция.
Съставена в Истанбул на 26 юни 1990 г. в единствен оригинален екземпляр на английски и френски език, като и двата текста са еднакво автентични. Депозитарят е помолен да подготви и разпространи достоверни преводи на конвенцията на арабски, китайски, руски и испански език.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Приложение относно документите за временен внос (карнети АТА, карнети СPD)
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение терминът:
а) "документи за временен внос" означава: международен митнически документ, приет като митническа декларация, позволяващ да бъдат идентифицирани стоките (включително транспортни средства) и включващ международно валидна гаранция, покриваща митните сборове и данъци по вноса;
b) "карнет АТА" означава: документи за временен внос, използвани за временен внос на стоки, с изключение на транспортни средства;
c) "карнет СPD" означава: документи за временен внос, използвани за временен внос на транспортни средства;
d) "гаранционна верига" означава: гаранционна система, администрирана от международна организация, към която членуват гарантиращите асоциации;
e) "международна организация" означава: организация, към която членуват националните асоциации, оправомощени да гарантират и да издават документи за временен внос;
f) "гарантираща асоциация" означава: асоциация, одобрена от митническите органи на договаряща страна да гарантира сумите по член 8 на това приложение на територията на тази договаряща страна и членуваща в гаранционна верига;
g) "издаваща асоциация" означава: асоциация, одобрена от митническите органи да издава документи за временен внос и която членува пряко или косвено в гаранционна верига;
h) "издаваща асоциация-кореспондент" означава: издаваща асоциация, установена в друга договаряща страна и членуваща в същата гаранционна верига;
i) "митнически транзит" означава: митнически режим, при който стоките се транспортират под митнически контрол от едно митническо учреждение до друго.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


1. В съответствие с член 5 от тази конвенция всяка договаряща страна приема вместо националните си митнически документи и като необходима гаранция за сумите, посочени в член 8 на това приложение, документите за временен внос, валидни на територията й, издадени и използвани при условията, установени в това приложение, за временно внесените стоки (включително транспортните средства) по другите приложения на тази конвенция, които тя е приела.
2. Всяка договаряща страна може също да приеме документи за временен внос, издадени и използвани при същите условия, за операции по временен внос, извършвани съгласно националното й законодателство.
3. Всяка договаряща страна може да приеме документи за временен внос, издадени и използвани при същите условия, за митнически транзит.
4. Стоки (включително транспортни средства), които ще подлежат на преработка или поправка, не могат да бъдат внасяни под покритието на документи за временен внос.

Член 3


1. Документите за временен внос трябва да отговарят на моделите, установени в допълненията към това приложение: карнет АТА в допълнение I, карнет CPD в допълнение II.
2. Допълненията към това приложение се считат за неразделна част от него.

Глава III
ГАРАНТИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВРЕМЕНЕН ВНОС
Член 4


1. При условията и гаранциите, които тя определя, всяка договаряща страна може да упълномощи гарантиращите асоциации да действат като гаранти и да издават документи за временен внос пряко или чрез издаващи асоциации.
2. Гарантиращата асоциация може да бъде одобрена от договаряща страна само ако гаранцията й покрива отговорностите, възникнали в тази договаряща страна във връзка с операции, извършвани под покритието на документи за временен внос, издадени от съответните издаващи асоциации.

Член 5


1. Издаващите асоциации на документи за временен внос не могат да издават такива, ако техният срок на валидност надвишава една година, считано от датата на тяхното издаване.
2. Всяко изменение в документите за временен внос, направено от издаващите асоциации, трябва надлежно да бъде одобрено от издаващата или гарантиращата асоциация. Никакво изменение на тези документи не е позволено да се извършва след приемането им от митническите органи на територията на временния внос без съгласието на тези органи.
3. Никаква стока не може да бъде прибавена в списъка на стоките, изброени на гърба на първата корица на карнета или на допълнителните приложни листа, след издаването на карнет АТА (общ списък).

Член 6


На документа за временен внос трябва да фигурират следните елементи:
- името на издаващата асоциация;
- името на международната гаранционна верига;
- страните или митническите територии, за които документите за временен внос са валидни; и
- името на гарантиращите асоциации на въпросните страни или митнически територии.

Член 7


Срокът, определен за реекспорт на стоки (включително транспортни средства), внесени под покритието на документи за временен внос, не може в никакъв случай да бъде по-дълъг от срока на валидност на тези документи.

Глава IV
ГАРАНЦИЯ
Член 8


1. Всяка гарантираща асоциация поема задължението да заплати на митническите органи на договарящата страна, на територията на която се намира нейното седалище, размера на митните сборове и данъци по вноса и на други суми, с изключение на тези, визирани в член 4, алинея 4 от тази конвенция, подлежащи на плащане в случай на неспазване на условията, определени за временен внос или за митнически транзит за стоки (включително транспортни средства), въведени на територията под покритието на документ за временен внос, издаден от издаваща асоциация-кореспондент. За плащането на гореспоменатите суми тя се задължава съвместно и солидарно с лицата, които ги дължат.
2. Карнет АТА:
Гарантиращата асоциация не е задължена да заплати сума, надвишаваща с повече от 10 % стойността на митните сборове и данъците по вноса.
Карнет CPD:
Гарантиращата асоциация не е задължена да заплаща сума, надвишаваща общата стойност на митните сборове и данъците по вноса, заедно с евентуално дължимите лихви.
3. Когато митническите органи на територията на временния внос са приключили без резерва документите за временен внос за някои стоки (включително транспортни средства), те не могат повече да предявяват рекламации към гарантиращата асоциация да плати сумите, посочени в алинея 1 на този член, за тези стоки (включително транспортни средства). Въпреки това може да се направи рекламация пред гарантиращата асоциация, ако се констатира впоследствие, че приключването е получено по неправомерен начин или чрез измама, или пък има нарушение на условията на временния внос или митническия транзит.
4. Карнет АТА:
Митническите органи не могат при никакви обстоятелства да изискват от гарантиращата асоциация плащането на сумите по алинея 1 на този член, ако рекламацията не е отправена към тази асоциация в срок от една година, считано от датата на изтичане на валидността на карнет АТА.
Карнет СPD:
Митническите органи не могат при никакви обстоятелства да изискват от гарантиращата асоциация плащането на сумите по алинея 1 на този член, ако писменото уведомление за неприключване на карнет CPD не е представено на гарантиращата асоциация в срок от една година, считано от датата на изтичане на валидността на карнета. Освен това митническите органи ще предоставят на гарантиращата асоциация сведения по изчисляване на дължимите митни сборове и данъци по вноса в срок от една година от писменото уведомление за неприключване. Отговорността на гарантиращата асоциация относно тези суми се прекратява, ако тези сведения не са предадени в срок от една година.

Глава V
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ВРЕМЕНЕН ВНОС
Член 9


1. Карнет АТА:
а) гарантиращите асоциации имат срок от шест месеца, считано от датата на рекламацията на митническите органи за сумите по член 8, алинея 1 на това приложение, да представят доказателство за реекспорт съгласно условията, предвидени в това приложение, или за всяко друго редовно приключване на карнет АТА;
b) ако това доказателство не е представено в разрешения срок, гарантиращата асоциация депозира веднага тези суми или ги внася временно; това депозиране или внасяне става окончателно след изтичането на срок от три месеца, считано от датата на депозиране или внасяне; през този период гарантиращата асоциация все още може да представи доказателства, предвидени в буква а) на тази алинея, с цел възстановяване на депозираните или внесени суми;
c) за договарящите страни, чиито закони не предвиждат депозиране или временни вноски на митни сборове и данъци по вноса, плащанията, извършени съгласно условията, предвидени в буква b) на тази алинея, се считат за окончателни, но платените суми ще се възстановяват, когато се представят доказателства по буква а) на тази алинея, в срок от три месеца от датата на плащането.
2. Карнет CPD:
а) гарантиращата асоциация има срок от една година, считано от датата на писменото уведомление за неприключване на карнетите СPD, през който да представи доказателства за реекспорт, съгласно условията, предвидени в това приложение, или за всяко друго редовно приключване на карнета СPD; въпреки това този срок може да влезе в сила само след датата на изтичане на карнетите СPD; ако митническите органи оспорват валидността на представеното доказателство, те трябва да информират гарантиращата асоциация за това в срок, който не надвишава една година;
b) ако това доказателство не е представено в разрешения срок, гарантиращата асоциация трябва да депозира или внесе временно в максимален срок от три месеца дължимите митни сборове и данъци по вноса; този депозит или вноска става окончателен след изтичане на срок от една година, считано от датата на депозита или на вноската; в този срок гарантиращата асоциация може също така с цел възстановяване на депозираните или платени суми да даде доказателствата по буква а) на тази алинея;
c) за договарящите страни, чието национално законодателство не предвижда депозиране или временно внасяне на митни сборове и данъци по вноса, плащанията, извършени в сроковете, предвидени в буква b) на тази алинея, се считат като окончателни, но внесените суми ще се възстановяват, ако се представят доказателства по буква а) на тази алинея, в срок от една година от датата на плащането.

Член 10


1. Доказателство за реекспорт на стоки (включително транспортни средства), внесени под покритието на документи за временен внос, се осигурява чрез талона за реекспорт, надлежно попълнен и подпечатан от митническите органи на територията, на която е извършен временният внос.
2. Ако реекспортът не е бил удостоверен в съответствие с алинея 1 на този член, митническите органи на територията на временния внос могат, дори срокът на валидност на документа да е вече изтекъл, да приемат като доказателство за реекспорт:
а) бележките, нанесени от митническите органи на друга договаряща страна върху документите за временния внос при внос или реимпорт, или документ, издаден от въпросните органи, базиращ се на бележките, нанесени върху отрязъка на документа, откъснат от документите по време на вноса или реимпорта на тяхната територия, при условие, че тези бележки се отнасят до внос или реимпорт, за който може да се докаже, че наистина е извършен след реекспорта, който трябва да се докаже;
b) всяко друго писмено доказателство, удостоверяващо, че стоките (включително транспортните средства) се намират извън тази територия.
3. В случай, когато митническите органи на една договаряща страна освобождават от задължение за реекспорт някои стоки (включително транспортни средства), допуснати до тяхната територия под покритието на документи за временен внос, гарантиращата асоциация се освобождава от своите задължения само когато тези органи са удостоверили върху самите документи, че временният внос на тези стоки (включително транспортни средства) е приключен.

Член 11


В случаите, визирани в член 10, алинея 2 на това приложение, митническите органи си запазват правото да събират такса за приключване.

Глава VI
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 12


Митническите заверки на документи за временен внос, ползвани при условията, предвидени в това приложение, не изискват плащане на такса за митнически услуги, когато те се извършват в митническите учреждения в нормално работно време.

Член 13


В случай на унищожаване, изгубване или кражба на документи за временен внос, отнасящи се до стоки (включително транспортни средства), които се намират на територията на една от договарящите страни, митническите органи на тази договаряща страна приемат, по молба на издаващата асоциация и при условията, които тези органи биха изисквали, заместващи документи, чиято валидност изтича на същата дата както и на документите, които те заместват.

Член 14


1. Когато се очаква временният внос да надвиши срока на валидност на документите за временен внос, тъй като титулярят на документа не е в състояние да реекспортира стоките (включително транспортните средства), в този срок, асоциацията, издала този документ, може да издаде заместващи документи. Последните се предоставят на митническите органи на съответните договарящи страни за контрол. При приемане на заместващи документи съответните митнически органи приключват заместените документи.
2. Валидността на карнетите CPD може да бъде продължена само веднъж за не повече от една година. След този срок трябва да бъде издаден нов карнет в замяна на първия и да бъде приет от митническите органи.

Член 15


Когато се прилага член 7, алинея 3 от тази конвенция, митническите органи уведомяват писмено възможно най-бързо гарантиращата асоциация за извършените от тях или от тяхно име запори на стоки (включително транспортни средства), внесени под покритието на документи за временен внос, гарантирани от тази асоциация, и я уведомяват също за мерките, които възнамеряват да предприемат.

Член 16


В случай на измама, нарушение или злоупотреба договарящите страни имат право, независимо от разпоредбите на това приложение, да предприемат процесуални действия срещу лицата, ползващи документи за временен внос, за възстановяване на митните сборове и данъци по вноса и други подлежащи на плащане суми, както и налагане на санкции на тези лица. В такива случаи асоциациите са длъжни да окажат съдействие на митническите органи.

Член 17


Освобождават се от митни сборове и данъци по вноса и не подлежат на забрани или ограничения за внос документите за временен внос или части от тези документи, издадени или предназначени да бъдат издадени на територията, на която се извършва внос по въпросните документи, и които се изпращат до издаващата асоциация от гарантиращата асоциация, от международна организация или от митническите органи на договаряща страна. Аналогични улеснения се дават и при изнасяне.

Член 18


1. Всяка договаряща страна има право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция по отношение приемането на карнетите АТА за пощенски трафик.
2. Никаква друга резерва по това приложение не се допуска.

Член 19


1. При влизането си в сила това приложение в съответствие с член 27 от тази конвенция прекратява и заменя митническата Конвенция относно карнета АТА за временен внос на стоки, Брюксел, 6 декември 1961 г. (Конвенция АТА), в частта за отношенията между договарящите страни, които са приели това приложение и които са договарящи страни по тази конвенция.
2. Независимо от разпоредбите на алинея 1 на този член карнетите АТА, които са издадени съгласно условията на Конвенция АТА за временен внос на стоки, 1961 г., предшестващи влизането в сила на това приложение, ще бъдат приемани до приключването на операциите, за които са били издадени.

Модел карнет ATA


Карнетът АТА се издава на английски или френски език и може също да бъде издаден на втори език. Размерът на карнета АТА е 396 х 210 мм, а този на отрязъците - 297 х 210 мм.

ДОПЪЛНЕНИЕ I


Карнет АТА - стр. 1
Карнет АТА - стр. 2
Карнет АТА - стр. 3
Карнет АТА - стр. 4
Карнет АТА - стр. 5
Карнет АТА - стр. 6
Карнет АТА - стр. 7
Карнет АТА - стр. 8
Карнет АТА - стр. 9
Карнет АТА - стр. 10
Карнет АТА - стр. 11
Карнет АТА - стр. 12
Карнет АТА - стр. 13
Карнет АТА - стр. 14
Карнет АТА - стр. 15

Модел карнет CPD


Карнетът CPD се издава на английски и френски език. Размерът на карнета CPD е 21 х 29,7см. Издаващата асоциация попълва името си на всеки отрязък и включва инициалите на международната гаранционна верига, към която принадлежи.

ДОПЪЛНЕНИЕ II


Карнет CPD - стр. 1
Карнет CPD - стр. 2
Карнет CPD - стр. 3
Карнет CPD - стр. 4
Карнет CPD - стр. 5
Карнет CPD - стр. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ B.1
Приложение относно стоките, предназначени да бъдат показвани или използвани на изложби, панаири, срещи или други подобни прояви
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение терминът "проява" означава:
1. търговска, промишлена, селскостопанска или занаятчийска изложба, панаир или подобно представяне или изложение;
2. изложба или среща, организирани предимно с благотворителна цел;
3. изложба или среща, организирани предимно за популяризиране областите на науката, изкуството, занаятите, спортни или научни, образователни или културни дейности, за насърчаване на религиозните познания и богослужение, туризма, или за насърчаване сътрудничеството между народите;
4. среща между представители на международни организации или група международни организации; или
5. представителна среща с официален или възпоменателен характер;
с изключение на изложби от частен характер, организирани в търговски обекти или бизнес помещения с цел продажбата на чуждестранни стоки.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


1. Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за следните стоки:
а) стоките, предназначени за показване или демонстриране на проява, включително материалите, споменати в приложенията на Споразумението за внос на учебни, научни и културни материали, ЮНЕСКО, Ню Йорк, 22 ноември 1950 г., и на Протокола към споразумението, Найроби, 26 ноември 1976 г.;
b) стоки, предназначени за използване в процеса на проява във връзка с представянето на чуждестранните продукти, а именно:
(i) стоки, необходими за демонстриране на изложените чуждестранни машини, уреди или апарати;
(ii) строителен и декоративен материал, включително електрическите съоръжения, за временните щандове на чуждестранните изложители;
(iii) рекламния и демонстрационния материал, с който се рекламират излаганите чуждестранни стоки, като например звукозаписи, видеозаписи, филми и диапозитиви, както и апаратурата, необходима за използването им;
c) оборудване, включително преводаческо оборудване, апаратура за запис на звук и образ, както и филми с образователен, научен или културен характер, предназначени за използване на международни срещи, конференции или конгреси.
2. С цел прилагането на улесненията, предоставяни от това приложение, е необходимо:
а) броят или количеството на всеки артикул да бъде в границите на нормалното, с оглед целта на внасянето;
b) условията по тази конвенция да бъдат изпълнени по начин, удовлетворяващ митническите органи на територията на временния внос.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


Докато стоките ползват улесненията, предвидени в тази конвенция, освен ако националното законодателство на територията на временния внос не позволява това, не трябва да:
а) бъдат заемани или отдавани или използвани под различни форми срещу възнаграждение; или
b) бъдат премествани от мястото на проявата.

Член 4


1. Срокът за реекспорт на стоките, внесени, за да бъдат представяни или използвани на изложби, панаири, срещи или подобни прояви, е не по-кратък от шест месеца, считано от датата на временния внос.
2. Въпреки разпоредбите на алинея 1 на този член митническите органи разрешават такива стоки, предназначени да бъдат изложени или използвани по време на последваща проява, да останат на територията на временния внос при условие, че се спазва националното законодателство на тази територия и че стоките бъдат реекспортирани в срок от една година, считано от датата на временния внос.

Член 5


1. Съгласно условията на член 13 от тази конвенция поставянето на стоките под режим внос се освобождава от заплащане на митни сборове и данъци по вноса и без прилагането на забрани и ограничения при вноса за следните стоки:
а) малки представителни мостри на чуждестранни стоки, изложени на проява, включително мостри на хранителни стоки и напитки, внесени като такива или получени по време на проявата при обработка на стоки, внесени в насипно състояние, при условие че:
(i) са внесени безплатно от чужбина и служат само за безплатно раздаване на публиката по време на проявата с цел ползване или консумиране от лицата, на които са раздадени;
(ii) могат да се идентифицират като мостри с рекламен характер и са с незначителна единична стойност;
(iii) не са подходящи за търговски цели и според случая са представени в опаковки, съдържащи такова количество стока, което е по-малко, отколкото е количеството в опаковките, съдържащи най-малкото количество от същата стока, продавано в търговската мрежа;
(iv) мостри на храни и напитки, които не се раздават в опаковките, предвидени в (iii), и са за консумация на проявата; и
(v) по мнение на митническите органи на територията на временния внос общата стойност и количеството на мострите съответстват на характера на проявата, броя посетители и на дяловото участие на изложителя в проявата;
b) стоки, внасяни само за демонстриране или с цел демонстриране действието на чуждестранна машина или апарат, изложени на проявата и изразходвани или унищожени по време на такова демонстриране, и при условие, че общата стойност и количество на такива стоки, по мнение на митническите органи на територията на временния внос, съответстват на вида на проявата, на броя на посетителите и дяловото участие на изложителя в проявата;
c) продукти с ниска стойност, като бои, лакове и тапети, използвани за построяване, обзавеждане или декориране на временните щандове на чуждестранните изложители в проявата;
d) печатни материали, каталози, проспекти, ценоразписи, рекламни афиши, илюстрирани или неилюстрирани календари, фотографии без рамки, явно предназначени за реклама на чуждестранните стоки, представени на проявата, при условие че:
(i) са внесени безплатно от чужбина и служат само за безплатно раздаване на публиката по време на проявата; и
(ii) по мнение на митническите органи на територията на временния внос общата стойност и количеството на стоките съответстват на вида на проявата, броя посетители и дяловото участие на изложителя в проявата;
e) записи, архиви, формуляри и други документи, които са внесени за използване като такива при или по повод на международни срещи, конференции или конгреси.
2. Разпоредбите на алинея 1 на този член не се прилагат за алкохолни напитки, тютюневи изделия и горива.

Член 6


1. Митническият контрол и митническото оформяне при внасяне и реекспорт на стоки, които ще бъдат или са били изложени или използвани по време на проявата, трябва да се извършва винаги, когато това е възможно и целесъобразно, на мястото на проявата.
2. Всяка договаряща страна се стреми при всички случаи, когато счита това за полезно, отчитайки значимостта и мащаба на проявата, да открие за съответния необходим период митническо бюро на местата на проявата, организирана на нейната територия.

Член 7


Продукти, получени непредвидено по време на проявата от временно внесени стоки в резултат от демонстрацията на изложени машини, уреди или апарати, са обект на разпоредбите на тази конвенция.

Член 8


Всяка договаряща страна има право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция по отношение на разпоредбите на член 5, алинея 1, буква а) на това приложение.

Член 9


С влизането си в сила това приложение прекратява и заменя в съответствие с член 27 от тази конвенция Митническата конвенция относно улесненията при внос на стоки, предназначени да бъдат изложени или използвани на изложби, панаири, срещи или подобни прояви, Брюксел, 8 юни 1961 г., в отношенията между договарящите страни, които са приели това приложение и които са договарящи страни по тази конвенция.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.2
Приложение относно професионалното оборудване
Глава I
ДЕФИНИЦИЯ
Член 1


За целите на това приложение терминът "професионално оборудване" означава:
1. оборудване за печата или за радио- или телевизионно разпространение, необходимо на представителите на пресата или на организации за радиоразпръскване или телевизия, посещаващи територията на друга страна с цел да изготвят репортажи, записи или предавания за определени програми; в допълнение I на това приложение фигурира обяснителен списък;
2. кинематографично оборудване, необходимо на лице, посещаващо територията на друга страна, за да заснеме един или повече определени филма; в допълнение II на това приложение фигурира обяснителен списък;
3. всяко друго оборудване, необходимо за упражняване на занаята, търговията или професията на лице, което посещава територията на друга страна с определена задача; изключва се оборудването, което ще бъде използвано за промишленото производство или опаковане на стоки или (с изключение на ръчни инструменти) за експлоатация на природни ресурси, за изграждане, ремонт или поддържане на сгради или за изкопни и насипни работи и други подобни проекти; в допълнение III на това приложение фигурира обяснителен списък на такова оборудване;
4. спомагателната апаратура към оборудването, посочена в точки 1, 2 и 3 на този член, както и принадлежности към него.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за следните стоки:
а) професионално оборудване;
b) съставни части, внесени с цел ремонт на професионално оборудване, временно внесено, по буква а) на този член.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


1. С цел ползване улесненията, предоставени в това приложение, професионалното оборудване трябва:
а) да бъде собственост на лице, установено или с постоянно местопребиваване извън територията на временния внос;
b) да е внесено от лице, установено или с постоянно местопребиваване извън територията на временния внос;
c) да се ползва единствено от или под личното разпореждане на лицето, посещаващо територията на временния внос.
2. Алинея 1, буква c) на този член не се прилага за оборудване, внасяно за производство на филм, телевизионна програма или аудио-визуални произведения, в изпълнение на договор за съвместна продукция, по който страна е лице, установено на територията на временния внос, и който е одобрен от компетентните органи на тази територия в рамките на междуправителствено споразумение за съвместна продукция.
3. Кинематографичното оборудване, техниката за пресата или радиото или телевизията няма да бъде обект на договор за отдаване под наем или друг подобен договор, по който лице, установено на територията на временния внос, е страна, като това условие не се прилага в случай на осъществяване на съвместни програми на радиото или телевизията.

Член 4


1. Временният внос на оборудване за производство на радио- и телевизионни продукции и излъчване на репортажи и на специално приспособени радио- и телевизионни каравани и тяхното оборудване, внасяни от обществени или частни организации, одобрени от митническите органи на територията на временния внос, се разрешава, без да се изисква митнически документ или гаранция.
2. Митническите органи могат да изискват представянето на списък или подробно описание на оборудването, посочено в алинея 1 на този член, придружени от писмено задължение за реекспорт.

Член 5


Срокът за реекспорт на професионалното оборудване е не по-кратък от дванадесет месеца, считано от датата на временния внос. Срокът за реекспорт на шосейните превозни средства може обаче да бъде определен в зависимост от целта и предполагаемата продължителност на престоя им на територията на временния внос.

Член 6


Всяка договаряща страна има право да откаже или да оттегли разрешението за временен внос по отношение на превозни средства, посочени в допълнения I - III на това приложение, когато дори и епизодично превозват пътници или на които се товарят стоки срещу възнаграждение на нейната територия, за да ги разтоварят на друго място в рамките на същата територия.

Член 7


Допълненията към това приложение се считат за негова неразделна част.

Член 8


С влизането си в сила това приложение прекратява и заменя в съответствие с член 27 от тази конвенция Митническата конвенция относно временния внос на професионално оборудване, Брюксел, 8 юни 1961 г. , в отношенията между договарящите страни, които са приели това приложение и които са договарящи страни по тази конвенция.

ДОПЪЛНЕНИЕ I
Оборудване за печата или за звуково или телевизионно разпространение
Обяснителен списък


А. Оборудване за печата, като:
- персонални компютри;
- телефаксови апарати;
- пишещи машини;
- камери и фотоапарати от всякакъв вид (филмови и електронни камери и фотоапарати);
- апарати за предаване, записване или възпроизвеждане на звук или образ (ленто- и видеозаписващи апарати и видеовъзпроизвеждащи апарати, микрофони, микспултове, високоговорители);
- носители на звук или образ, със или без запис;
- инструменти и апарати за измервания и тествания (осцилографи, системи за тестване на ленто- и видеозаписващи апарати, мултиметри, кутии за инструменти и чанти, векторскопи, видеогенератори и др.);
- осветително оборудване (прожектори, трансформатори, стативи);
- принадлежности (касети, ескпозиметри, обективи, стативи, акумулатори, задвижващи ремъци, зареждащи устройства за батерии, монитори).
B. Оборудване за радиоразпространение, като:
- телекомуникационно оборудване, като звуко-приемо-предаватели или предаватели; терминални устройства, свързвани към мрежа или кабел; сателитни свръзки;
- оборудване за работа на звукови честоти (търсач на звук, записващи или възпроизвеждащи апарати);
- инструменти и апарати за измервания и тествания (осцилографи, системи за тестване на ленто- и видеозаписващи апарати, мултиметри, кутии за инструменти и чанти, векторскопи, видеогенератори и др.);
- принадлежности (часовници, секундомери, компаси, микрофони, микспултове, звукови ленти, агрегати за ток, трансформатори, батерии и акумулатори, зареждащи устройства за батерии, отоплителни и вентилационни уреди, климатични инсталации и др.);
- звуконосители, със или без запис.
C. Оборудване за телевизионно разпространение, като :
- телевизионни камери;
- телекино;
- инструменти и апарати за измервания и тествания;
- предавателни и ретранслаторни апарати;
- комуникационни апарати;
- апарати за записване или възпроизвеждане на звук или образ (ленто- и видеозаписващи апарати и видеовъзпроизвеждащи апарати, микрофони, микспултове, високоговорители);
- осветително оборудване (прожектори, трансформатори, стативи);
- редакционно оборудване;
- принадлежности (часовници, секундомери, компаси, обективи, експозиметри, стативи, зареждащи устройства за батерии, касети, агрегати за ток, трансформатори, батерии и акумулатори, отоплителни и вентилационни уреди, климатични инсталации и др.);
- носители на звук или образ, със или без запис (с надписи за началото или края на предаването, разпознавателни знаци, музикални откъси и др.);
- филмови кадри - пробни копия;
- музикални инструменти, костюми, декори и други сценични реквизити, подставки, материали за гримиране, сешоари.
D. Превозни средства, проектирани или специално приспособени за посочените по-горе цели, като:
- превозни средства за телевизионни предавания;
- превозни средства за телевизионни принадлежности;
- превозни средства с видеозаписващи устройства;
- превозни средства за звукозапис и възпроизвеждане;
- превозни средства с бавно движение;
- осветителни превозни средства.

ДОПЪЛНЕНИЕ II
Кинематографично оборудване
Обяснителен списък


А. Оборудване, като:
- камери и фотоапарати от всякакъв вид (филмови и електронни камери и фотоапарати);
- инструменти и апарати за измервания и тествания (осцилографи, системи за тестване на ленто- и видеозаписващи апарати, мултиметри, кутии за инструменти и чанти, векторскопи, видеогенератори и др.);
- подвижни колички и кранове за камери;
- осветително оборудване (прожектори, трансформатори, стативи);
- редакционно оборудване;
- апарати за записване или възпроизвеждане на звук или образ (ленто- и видеозаписващи апарати и видеовъзпроизвеждащи апарати, микрофони, микспултове, високоговорители);
- носители на звук или образ, със или без запис (с надписи за началото или края на предаването, разпознавателни знаци, музикални откъси и др.);
- филмови кадри - пробни копия ('film rushes');
- принадлежности (часовници, секундомери, компаси, микрофони, микспултове, звукови ленти, агрегати за ток, трансформатори, батерии и акумулатори, зареждащи устройства за батерии, отоплителни и вентилационни уреди, климатични инсталации и др.);
- музикални инструменти, костюми, декори и други сценични реквизити, подставки, материали за гримиране, сешоари.
B. Превозни средства, предназначени или специално приспособени за посочените по-горе цели.

ДОПЪЛНЕНИЕ III
Друго оборудване
Обяснителен списък


А. Оборудване за монтаж, тестуване, пускане в експлоатация, контрол, поддържане или поправка на машини, съоръжения, средства за транспорт и др., като:
- инструменти;
- инструменти и апарати за измерване, изпитване или технически контрол (на температура, налягане, разстояние, височина, площ, скорост и др.), включително и електрически прибори (волтметри, амперметри, измервателни кабели, сравнители, трансформатори, регистриращи уреди и др.), и габарити;
- апарати и оборудване за фотографиране на машини и съоръжения по време на монтажа и след това;
- апарати за технически контрол на кораби.
B. Оборудване, необходимо за дейността на бизнесмени, консултанти по икономическите въпроси, експерти по въпросите на производителността на труда, счетоводители и представители на други подобни професии, като:
- персонални компютри;
- пишещи машини;
- уреди за предаване, записване или възпроизвеждане на звук или образ;
- изчислителни машини и апарати.
C. Оборудване, необходимо на експерти, извършващи топографски изследвания или геофизични проучвателни работи, като:
- измервателни инструменти и апарати;
- сондажно оборудване;
- предавателни и далекосъобщителни уреди.
D. Оборудване, необходимо на експерти по борба срещу замърсяването на околната среда.
E. Инструменти и апарати, необходими на лекарите, хирурзите, ветеринарите, акушерките и на представители на други подобни професии.
F. Оборудване, необходимо на археолози, палеонтолози, географи, зоолози и други учени.
G. Оборудване, необходимо на артисти, театрални трупи и оркестри, включително и всички предмети, използвани при публични или частни представления (музикални инструменти, костюми, декори и др.).
H. Оборудване, необходимо на лектори за онагледяване на техните лекции.
I. Оборудване, необходимо при фотографски пътувания (камери и фотоапарати от всякакъв вид, касети, експозиметри, обективи, стативи, акумулатори, задвижващи ремъци, зареждащи устройства за батерии, монитори, осветителни уреди, модни стоки и аксесоари за модели и др.).
J. Превозни средства, проектирани или специално приспособени за посочените по-горе цели, като подвижни системи за проверка, подвижни работилници и подвижни лаборатории.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.3
Приложение относно контейнери, палети, опаковки, мостри и други стоки, внесени във връзка с търговска операция
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение терминът:
а) "стоки, внесени във връзка с търговска операция" означава: контейнери, палети, опаковки, мостри, рекламни филми и всички други стоки, внесени във връзка с търговска операция, без тяхното внасяне да представлява само по себе си търговска операция;
b) "опаковка" означава: всички предмети и материали, които са използвани или предназначени да бъдат използвани в състоянието, в което се внасят, за опаковане, съхранение, подреждане или разделяне на стоки с изключение на опаковъчни материали, като слама, хартия, стъклена вата, талаш и др., които се внасят в насипно състояние; контейнери и палети, така както са определени в букви c) и d) на този член, също се изключват;
c) "контейнер" означава: транспортно оборудване (фургон, подвижна цистерна или подобна конструкция), което:
(i) е напълно или частично затворено помещение, предназначено за поставяне на стоки в него;
(ii) има постоянен характер и е достатъчно здраво, за да служи за многократно ползване;
(iii) е специално конструирано за улесняване превоза на стоки, с един или няколко вида транспорт без междинни претоварвания на стоките;
(iv) е предназначено за готова манипулация, особено при прехвърлянето му от един вид транспорт на друг;
(v) е конструирано по такъв начин, че да бъде лесно натоварено и разтоварено;
(vi) има вътрешен обем най-малко един кубически метър;
"контейнер" включва принадлежностите и оборудването на контейнера, подходящи за съответния вид, при положение че се превозват заедно с него; терминът "контейнер" не включва превозните средства, техните принадлежности или резервни части, опаковките или палетите; "демонтируемите каросерии" се считат за контейнери;
d) "палет" означава: приспособление, върху пода на което може да се подреди известно количество стока, която да образува една единица товар с оглед на неговия превоз или на неговото подреждане с помощта на механизми; това приспособление се състои или от две подови основи, свързани помежду си с напречни греди, или от една подова основа с крака; общата му височина трябва да бъде колкото се може по-малка, за да позволява товарене с електрокар или с палетни колички; то може да е или да не е снабдено с надстройка;
e) "мостри" означава: артикули, които представляват определен вид вече произведени стоки или които са образци на стоки, чието производство е планирано, с изключение на идентични артикули, въвеждани от същото лице или изпратени на същия получател в такива количества, че взети като цяло, те не представляват вече мостри в съответствие с обичайната търговска практика;
f) "рекламни филми" означава: средства, на които е записан образ, със или без звук, състоящи се основно от образи, показващи естеството или функционирането на изделия или оборудване, пуснати в продажба или наети от лице, установено или с постоянно местопребиваване на територията на друга договаряща страна, при условие че са от такъв характер, че могат да бъдат представени на бъдещите клиенти, но не и за общо публично представяне; същите трябва да бъдат внесени в пакет, който не съдържа повече от едно копие от всеки филм и който не представлява част от по-голяма пратка филми;
g) "вътрешен превоз" означава: превоз на стоки, натоварени на митническата територията на договаряща страна с цел разтоварване на място в рамките на митническа територия на същата договаряща страна.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава, в съответствие с член 2 от тази конвенция, за следните видове стоки, внесени във връзка с търговска операция:
а) опаковки, които се внасят пълни и ще бъдат реекспортирани празни или пълни или се внасят празни и ще бъдат реекспортирани пълни;
b) контейнери, независимо от това, дали са пълни със стоки или празни, както и принадлежности и оборудване за временно внесени контейнери, които или са внесени с контейнер и ще се реекспортират отделно или с друг контейнер, или са внесени отделно и ще се реекспортират с контейнер;
c) резервни части, предназначени за ремонт на контейнери, за които е разрешен временен внос съгласно буква b) на този член;
d) палети;
e) мостри;
f) рекламни филми;
g) всяка друга стока, внесена за една от целите, посочени в допълнение I към това приложение, във връзка с търговска операция, без нейното внасяне да представлява само по себе си търговска операция.

Член 3


Разпоредбите на това приложение не засягат митническото законодателство на договарящите страни по отношение на внасянето на стоките, превозвани в контейнери или опаковки или на палети.

Член 4


1. С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) опаковките да бъдат реекспортирани само от лицето, на което е разрешен временен внос; те не следва, дори и инцидентно, да бъдат използвани за вътрешен превоз;
b) контейнерите да бъдат маркирани по начина, описан в допълнение II към това приложение; те могат да бъдат използвани за превоз на стоки при вътрешен превоз, като в тези случаи всяка договаряща страна има право да поставя следните условия:
- при пътуването контейнерът да бъде превозен по възможно най-прекия маршрут до или близо до мястото, на което товарът за износ трябва да бъде натоварен или откъдето контейнерът трябва да бъде изнесен празен;
- контейнерът да бъде използван само веднъж за вътрешен превоз, преди да бъде реекспортиран;
c) палетите или еднакъв брой палети от същия тип и на приблизително същата стойност да са били предварително изнесени или да бъдат изнесени или реекспортирани впоследствие;
d) мострите и рекламните филми да бъдат собственост на лице, установено или с постоянно местопребиваване извън територията на временния внос, и да бъдат внесени само с цел да бъдат показани или представени на територията на временния внос с оглед на получаване на поръчки за внос на стоки на същата територия; те не следва да бъдат продавани или използвани освен с цел за демонстриране, нито да бъдат използвани по какъвто и да е начин срещу наем или възнаграждение, докато са на територията на временния внос;
e) стоките, посочени в точки 1 и 2 на допълнение I към това приложение, не следва да се използват за дейности, носещи печалба.
2. Всяка договаряща страна има право да откаже временния внос на контейнери, палети или опаковки, които са обект на покупка, покупка на изплащане, наем или договор от подобно естество, сключен от лице, установено или с постоянно местопребиваване на нейната територия.

Член 5


1. Временният внос на контейнери, палети и опаковки се разрешава, без да се изисква митнически документ или гаранция.
2. Вместо представяне на митнически документ и гаранция за контейнери от лицето, на което е разрешен временния внос, може да бъде изискано да се задължи писмено:
(i) да предоставя на митническите органи, по тяхно искане, подробна информация относно движението на всеки контейнер, за който е разрешен временен внос, включително датите и местата на влизането и излизането му от територията на временния внос; или списък на контейнерите със задължението за техния реекспорт;
(ii) да заплати митните сборове и данъци по вноса, дължими в случаите, в които не са изпълнени условията на временния внос.
3. Вместо представяне на митнически документ и гаранция за палети и опаковки от лицето, на което е разрешен временният внос, може да бъде поискано да представи на митническите органи писмено задължение за реекспорт.
4. На лицата, които редовно ползват режима временен внос, може да се разреши да предоставят едно общо задължение.

Член 6


Срокът за реекспорт на стоките, внесени във връзка с търговска операция, е не по-кратък от шест месеца от датата на временния внос.

Член 7


Всяка договаряща страна има право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция по отношение на:
а) не повече от три групи стоки от посочените в член 2;
b) член 5, алинея 1 на това приложение.

Член 8


Допълненията към това приложение представляват неразделна част от него.

Член 9


С влизането си в сила това приложение прекратява и заменя в съответствие с член 27 от тази конвенция следните конвенции и разпоредби:
- Европейската конвенция за митническото третиране на палети, използвани в международния транспорт, Женева, 9 декември 1960 г.;
- Митническа конвенция за временния внос на опаковки, Брюксел, 6 октомври 1960 г.;
- членове от 2-ри до 11-и и приложения 1 (алинеи 1 и 2) - 3 от Митническата конвенция за контейнерите, Женева, 2 декември 1972 г.;
- членове 3, 5 и 6 (ал. 1, б) и 2) от Международната конвенция за улесняване вноса на търговски мостри и рекламни материали, Женева, 7 ноември 1952 г.,
в отношенията между договарящите страни, които са приели това приложение и са договарящи страни по въпросните конвенции.

ДОПЪЛНЕНИЕ I
Списък на стоките съгласно член 2 g)


1.
Стоки, внесени с цел изпитания, проверка, опити или демонстрации.
2. Стоки, които се използват при изпитания, проверки, опити или демонстрации.
3. Заснети и проявени кинематографски филми, позитиви и други носители на заснети образи, предназначени за преглед, преди търговската им употреба.
4. Филми, магнитни ленти, магнитизирани филми и други носители на звук и образ, предназначени за озвучаване, дублиране или копиране.
5. Носители на данни, изпратени безплатно за използване при автоматична обработка на данни.
6. Предмети (включително превозни средства), които по своето естество са неподходящи за всяка друга цел освен за реклама на определени артикули или за популяризиране на определена цел.

ДОПЪЛНЕНИЕ II
Разпоредби относно маркирането на контейнерите


1.
Следната информация трябва да бъде отбелязана на контейнерите трайно, подходящо и на добре видимо място:
а) идентификацията на собственика или основния оператор;
b) опознавателни знаци и номерата на контейнера, дадени от собственика или основния оператор; и
c) теглото на празния контейнер (тара), включително с всичкото му постоянно прикрепено оборудване.
2. Държавата, на която принадлежи контейнерът, може да бъде изписана изцяло или чрез съответния ISO Alpha-2 код на страната, съгласно международния стандарт ISO 3166, или посредством отличителен знак, използвани за обозначаване на страната, при регистриране на моторни превозни средства, извършващи международен рейс. Всяка държава може да съобрази със своето национално законодателство начина на използване на наименованието си или на отличителния си знак на контейнера. Идентификацията на собственика или оператора може да се извърши чрез изцяло изписване на името му или като установено съкращение с изключение на символи като емблеми или флагове.
3. За да се счете за трайно маркирана, идентифициращата маркировка и номерът на контейнерите в случаите, в които се използва пластмасова лента, следва да се спазват следните изисквания:
а) да се използва висококачествен залепващ материал; след поставянето на лентата издръжливостта й на опън следва да бъде по-ниска от крайното й залепване, така че тя да не може да бъде отстранена без унищожаването й; съобразяване с тези изисквания може да бъде постигнато при прилагане на метода на леене при производството на лентата; не следва да се използва лента, произведена по метода на пресоване;
b) когато е необходима промяна на идентифициращата маркировка и на номерата, лентата следва да бъде отстранявана изцяло преди поставянето на новата лента; не се разрешава поставянето на новата лента върху старата.
4. Посочените в точка 3 изисквания на това допълнение относно използването на пластмасова лента за маркиране на контейнери не изключва възможността за използване на други методи за трайна маркировка.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.4
Приложение относно стоки, внасяни във връзка с производствена операция
Глава I
ДЕФИНИЦИЯ
Член 1


За целите на това приложение терминът "стоки, внесени във връзка с производствена операция" означава:
1. а) матрици, леярски форми, клишета, отливки, чертежи, планове, модели и други подобни;
b) инструменти за измерване, проверка или изпитание и други подобни;
c) специални средства и инструменти, внесени с цел използване в производствен процес; и
2. "заместващи средства за производство":
инструменти, апарати и машини, предоставени на клиента от доставчика или извършващия ремонта, докато се доставят или ремонтират подобни стоки.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за стоки, внесени във връзка с производствена операция.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) стоките, внесени във връзка с производствена операция, да са собственост на лице, установено извън територията на временния внос, и да са предназначени за лице, установено на тази територия;
b) цялата или част от продукцията, в зависимост от разпоредбите на националното законодателство, произведена при използването на стоките, внесени във връзка с производствена операция, както е посочено в член 1, алинея 1 на това приложение, трябва да бъде изнесена извън територията на временния внос;
c) заместващите средства за производство трябва да бъдат предоставени временно и безплатно на лицето, установено на територията на временния внос от или чрез доставчика на средствата за производство, чиято доставка е забавена или които трябва да бъдат ремонтирани.

Член 4


1. Срокът за реекспорт на стоките, включени в член 1, алинея 1 на това приложение, е не по-кратък от дванадесет месеца считано от датата на временния внос.
2. Срокът за реекспорт на заместващите средства за производство е не по-кратък от шест месеца от датата на временния внос.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.5
Приложение относно стоки, внасяни за образователни, научни или културни цели
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение:
а) терминът "стоки, внасяни за образователни, научни или културни цели" означава: научно оборудване, педагогически материали, материали, необходими за отдиха на морския персонал, и всички други стоки, внесени във връзка с образователни, научни или културни дейности;
b) в буква а) по-горе:
(i) терминът "научно оборудване и педагогически материали" означава: всякакви модели, инструменти, апарати, машини или принадлежности към тях, използвани за целите на научно изследване или за образователна или професионална подготовка;
(ii) терминът "материали, необходими за отдиха на морския персонал" означава: материали, предназначени за културни, образователни, възстановителни, религиозни или спортни дейности, осъществявани от лица, на които са възложени задължения във връзка с поета от тях работа или служба на чуждестранен кораб, осъществяващ международен морски рейс.
Обяснителни списъци за "педагогически материали", "материали, необходими за отдиха на морския персонал" и "всички други стоки, внесени във връзка с образователни, научни или културни дейности" се дават съответно в допълнения I, II и III към това приложение.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за следните видове стоки:
а) стоки, внесени изключително с образователни, научни или културни цели;
b) резервни части за научното оборудване и педагогическите материали, на които е бил разрешен временен внос съгласно буква а), както и инструменти, специално проектирани за поддържането, проверката, настройката или поправката на такова оборудване.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) стоките, внесени за образователни, научни или културни цели, да бъдат собственост на лице, установено извън територията на временния внос, и се внасят от одобрени институции в разумни количества предвид целта на внасянето; те не трябва да бъдат използвани за търговски цели;
b) материалите, необходими за отдиха на морския персонал, да бъдат използвани на борда на чуждестранни кораби, извършващи международен морски рейс, или трябва да се разтоварят от кораба на сушата за временно ползване от екипажа, или трябва да бъдат внесени за използване в общежития, клубове или центрове за възстановяване на мореплаватели, ръководени от официални организации или от религиозни или други организации с нестопанска цел, или в места за религиозни цели, на които редовно се извършват богослужения за мореплаватели.

Член 4


Временен внос на научно оборудване, педагогическите материали и материалите, необходими за отдиха на морския персонал, използвани на борда на кораба, се разрешава, без да се изисква представяне на митнически документ или гаранция. Когато е необходимо, може да се изиска представянето на опис заедно с писменото задължение за реекспорт за научното оборудване и педагогическите материали.

Член 5


Срокът за реекспорт на стоките, внесени с образователна, научна или културна цел, е не по-кратък от дванадесет месеца считано от датата на временния внос.

Член 6


Всяка договаряща страна има право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция по отношение на разпоредбите на член 4 на това приложение дотолкова, доколкото те се отнасят до научно оборудване и педагогически материали.

Член 7


Допълненията към това приложение се считат за негова неразделна част.

Член 8


С влизането си в сила това приложение в съответствие с член 27 от тази конвенция прекратява и заменя действието на Митническата конвенция за временния внос на материали в помощ на мореплаватели, Брюксел, 1 декември 1964 г., на Митническата конвенция за временния внос на съоръжения за научни цели, Брюксел, 11 юни 1968 г., и на Митническата конвенция за временния внос на педагогически материали, Брюксел, 8 юни 1970 г., в отношенията между договарящите страни, приели това приложение, и които са договарящи страни по въпросните конвенции.

ДОПЪЛНЕНИЕ I
Обяснителен списък


а)
Устройства за записване или възпроизвеждане на звук или образ като:
- прожекционни апарати за диапозитиви и диафилми;
- кинематографични прожекционни апарати;
- шрайбпроектори и епископи;
- магнетофони, магнетоскопи и видеооборудване;
- телевизионно оборудване в затворена мрежа.
b) Носители на звук и образ като:
- диапозитиви, диафилми и микрофилми;
- кинематографични филми;
- звукозаписни носители (магнитни ленти, дискове);
- видеоленти.
c) Специализирани материали като:
- библиографско оборудване и аудио-визуални материали за библиотеки;
- подвижни библиотеки;
- езикови лаборатории;
- оборудване за симултанен превод;
- програмирани машини за преподаване, работещи на механичен или електронен принцип;
- материали, специално проектирани за образователни цели или за професионално обучение на инвалиди.
d) Други материали като:
- стенни диаграми, модели, графики, карти, планове, фотографии и чертежи;
- инструменти, апарати и модели, проектирани за демонстрационни цели;
- колекции от предмети, съдържащи визуална или аудиопедагогическа информация, подготвени за преподаването на един учебен предмет (комплекти за обучение);
- инструменти, апарати, сечива и режещи машини за обучение в занаят или професия;
- оборудване, включително специално приспособени или проектирани за използване в спасителни операции превозни средства, които се внасят за обучение на лица, участващи в спасителни операции.

ДОПЪЛНЕНИЕ II
Обяснителен списък


а)
Материали за четене като:
- книги от всякакъв вид;
- кореспондентски курсове;
- вестници, списания и периодична литература;
- брошури за улеснение на моряците в пристанищата.
b) Аудио-визуални материали като:
- инструменти за възпроизвеждане на звук и образ;
- касетофони, магнетофони;
- радиоапарати, телевизори;
- кинематографически и други прожекционни апарати;
- записи върху ленти или дискове (езикови курсове, радиопрограми, поздравления, музика и забавни предавания);
- филми, експонирани и проявени;
- диапозитиви;
- видеокасети.
c) Спортни принадлежности като:
- спортно облекло;
- топки;
- ракети и мрежи;
- игри за палуби;
- атлетически принадлежности;
- гимнастически принадлежности.
d) Материали за упражняване на хоби като:
- игри на закрито;
- музикални инструменти;
- материали за аматьорски представления;
- материали за рисуване, скулптура, дърводелство и обработка на метали, тъкане на килими и др.
e) Оборудване за религиозни дейности.
f) Отделни части и принадлежности към материалите, необходими за отдиха.

ДОПЪЛНЕНИЕ III
Обяснителен списък


Стоки като:
1. костюми и декори, изпратени назаем, за безплатно ползване, на драматични сдружения или театри;
2. музикални партитури, изпратени назаем, за безплатно ползване, на музикални театри или оркестри.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.6
Приложение относно лични вещи на пътниците и стоки, внасяни за спортни цели
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение терминът:
а) "пътник" означава: всяко лице, което временно влиза на територията на договарящата страна, без постоянно да пребивава в нея, с цел туризъм, спорт, бизнес, професионални срещи, здраве, обучение и др.;
b) "лични вещи" означава: всички предмети за лично ползване, нови или употребявани, от които един пътник може нормално да се нуждае по време на пътуването си, като се отчитат всички обстоятелства на пътуването, с изключение на стоките, внасяни с търговска цел; обяснителен списък на вещи за лично ползване се съдържа в допълнение I към това приложение;
c) "стоки, внасяни със спортна цел" означава: спортните принадлежности и други предмети, използвани от пътниците при спортни състезания, демонстрации или тренировки на територията на временния внос; обяснителен списък на такива вещи се съдържа в допълнение II към това приложение.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за вещите за лично ползване и за стоките, внесени за спортни цели.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) личните вещи да се внасят от пътника или в багажа (придружаван или непридружаван) на пътника;
b) стоките, внасяни за спортни цели, да бъдат собственост на лице, установено или с постоянно местопребиваване извън територията на временния внос, и да са в разумно количество, съобразено с целта на ползването им.

Член 4


1. Временен внос на лични вещи се разрешава, без да се изисква митнически документ или гаранция. Все пак в случаите, в които за съответните вещи се предвиждат високи митни сборове и данъци по вноса, е възможно да се изискват митнически документ и гаранция.
2. Когато е възможно, вместо митнически документ и гаранция за стоките, внесени за спортни цели, може да се приеме опис, придружен от писмено задължение за реекспорт.

Член 5


1. Реекспортът на личните вещи не може да се осъществи по-късно от момента, в който лицето, което ги е внесло, напуска територията на временния внос.
2. Срокът за реекспорт на стоките, внесени за спортни цели, е не по-кратък от дванадесет месеца от датата на временния внос.

Член 6


Допълненията към това приложение се считат за негова неразделна част.

Член 7


С влизането си в сила това приложение в съответствие с член 27 от тази конвенция прекратява и заменя действието на член 2 и 5 от Конвенцията относно митническите улеснения при туризма, Ню Йорк, 4 юни 1954 г., в отношенията между договарящите страни, приели това приложение, и които са договарящи страни по въпросната конвенция.

ДОПЪЛНЕНИЕ I
Обяснителен списък


1.
Облекло.
2. Тоалетни принадлежности.
3. Лични накити.
4. Фотоапарати и кинокамери с разумно количество филми и принадлежности към тях.
5. Ръчно преносими прожекционни апарати за диапозитиви и филми и техните принадлежности, както и подходящо количество диапозитиви или филми.
6. Видеокамери и ръчно преносими видеозаписващи апарати с подходящо количество ленти.
7. Ръчно преносими музикални инструменти.
8. Ръчно преносими грамофони с грамофонни плочи.
9. Ръчно преносими звукозаписващи и възпроизвеждащи апарати (включително диктофони) с ленти.
10. Ръчно преносими радиоприемници.
11. Ръчно преносими телевизори.
12. Ръчно преносими пишещи машини.
13. Ръчно преносими изчислителни машини.
14. Ръчно преносими персонални компютри.
15. Бинокли.
16. Детски колички.
17. Инвалидни колички.
18. Спортно оборудване, като палатки и други принадлежности за къмпинг, принадлежности за риболов, екипировка за алпинизъм, водолазна екипировка, спортни огнестрелни оръжия с муниции, безмоторни велосипеди, канута или каяци с дължина не по-голяма от 5,5 метра, ски, ракети за тенис, сърфове, уиндсърфове, делтаплани и други подобни летателни апарати, оборудване за голф.
19. Ръчно преносими апарати за хемодиализа и подобни медицински апарати, а също така принадлежностите към тях за еднократна употреба.
20. Други предмети с явно личен характер.

ДОПЪЛНЕНИЕ II
Обяснителен списък


А.
Оборудване за състезания на писта и поле като:
- препятствия;
- копия, дискове, прътове за овчарски скок, гюлета, чукове.
B. Оборудване за игри с топка като:
- топки от всякакъв вид;
- ракети, чукове за игра на крикет, бухалки, стикове и други подобни;
- мрежи от всякакъв вид;
- греди за врати.
C. Оборудване за зимни спортове като:
- ски и щеки;
- кънки;
- шейни за бобслей;
- екипировка за кърлинг.
D. Спортно облекло, спортни обувки, спортни ръкавици, каски (шлемове) и други от всякакъв вид.
E. Оборудване за водни спортове като:
- канута и каяци;
- гребни лодки и платноходки, платна, гребла и весла;
- сърфове и платна.
F. Моторни превозни средства и плавателни съдове, като:
- автомобили;
- мотоциклети;
- моторни лодки.
G. Оборудване за различни прояви като:
- спортни оръжия и муниции;
- безмоторни велосипеди;
- лъкове и стрели;
- снаряжение за фехтовка;
- оборудване за гимнастика;
- компаси;
- тепихи и татами;
- оборудване за вдигане на тежести;
- оборудване за конен спорт, двуколки;
- делтаплани, крила на делтаплани, уиндсърфове;
- алпинистко оборудване;
- касети с музикални записи, предназначени за спортни мероприятия.
H. Спомагателно оборудване като:
- оборудване за измерване и за отчитане на резултати;
- апарати за тестване на кръв и урина.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.7
Приложение относно туристически рекламни материали
Глава I
ДЕФИНИЦИЯ
Член 1


За целите на това приложение терминът "туристически рекламни материали" означава: стоки, внасяни с цел да насърчат обществеността да посети чужда държава, по-специално, за да вземе участие в провеждани там културни, религиозни, туристически, спортни или професионални срещи или демонстрации. Обяснителен списък на такива материали се съдържа в допълнението към това приложение.

Глава II ОБХВАТ
Член 2


С изключение на материалите, посочени в член 5 на това приложение, за които при внасяне се разрешава пълно освобождаване от митни сборове и данъци по вноса, за туристически рекламни материали се разрешава временен внос в съответствие с член 2 от тази конвенция.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, туристическите рекламни материали трябва да бъдат собственост на лице, установено извън територията на временния внос, и трябва да се внасят в разумни количества с оглед на предвижданото им използване.

Член 4


Срокът за реекспорт на туристическите рекламни материали е не по-кратък от дванадесет месеца от датата на временния внос.

Член 5


Пълно освобождаване от митни сборове и данъци по вноса се разрешава за следните рекламни материали:
а) документи (дипляни, брошури, книги, списания, пътеводители, плакати със или без рамки, фотографии без рамки и увеличени снимки, илюстрирани и неилюстрирани карти, напечатани транспаранти за прозорци) за безплатно разпространяване, при условие че не съдържат повече от 25 % частна търговска реклама и са явно предназначени за общи рекламни цели;
b) списъци и годишници на чуждестранни хотели, публикувани или спонсорирани от официални туристически агенции, и разписания на транспортни услуги, извършвани в чужбина, при условие че тези документи са за безплатно разпространение и не съдържат повече от 25 % частна търговска реклама;
c) технически материали, изпратени на акредитирани представители или кореспонденти, назначени от официални национални туристически агенции, при условие че тези материали не са предназначени за разпространяване, например годишници, телефонни указатели, списъци на хотели, каталози на панаири, мостри от ръчно изработени артикули с ниска стойност, документация относно музеи, университети, минерални бани и други подобни институции.

Член 6


Допълнението към това приложение се счита за негова неразделна част.

Член 7


С влизането си в сила това приложение в съответствие с член 27 от тази конвенция прекратява и заменя Допълнителния протокол към Конвенцията относно митническите улеснения при туризма, отнасяща се до вноса на туристически рекламни документи и материали, Ню Йорк, 4 юни 1954 г., в отношенията между договарящите страни, приели това приложение и които са договарящи страни по този протокол.

ДОПЪЛНЕНИЕ
Обяснителен списък


1.
Материали, предназначени за показване в офисите на акредитираните представители или кореспонденти, назначени от официалните национални туристически агенции, или на други места, одобрени от митническите органи на територията на временния внос: картини и рисунки, снимки в рамки и увеличени снимки, художествени книги, платна, гравюри или литографии, скулптури, гоблени и други подобни произведения на изкуството.
2. Материали за показване (витрини, щандове и подобни артикули), включително и електрическо и механично оборудване, необходимо за провеждане на това показване.
3. Документални филми, грамофонни плочи, магнетофонни записи и други звукозаписи, предназначени за безплатно представяне, с изключение на такива, които водят до търговска реклама, както и на такива, които се продават в търговската мрежа на територията на временния внос.
4. Разумен брой знамена.
5. Диорами, умалени модели, диапозитиви, типографии, фотографски негативи;
6. Образци на предмети на националните занаяти, национални носии и подобни предмети от фолклора в разумни количества.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.8
Приложение относно стоки, внасяни като граничен трафик
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение:
а) терминът "стоки, внесени като граничен трафик" означава:
- вещи, пренасяни от жители на погранична зона във връзка с изпълнение на тяхната професия или занятие (лекари, занаятчии и др.);
- лични или домакински вещи на жители на погранична зона, внесени от тях за поправка, производство или обработка;
- оборудване, предназначено за обработка на земята, разположена в рамките на пограничната зона на територията на временния внос;
- оборудване, собственост на обществен орган, внесено във връзка със спасителни операции (пожар, наводнение и др.);
b) терминът "погранична зона" означава: област от митническата територия в съседство на държавната граница, размерът на която се определя в националното законодателство, и чиито граници служат за разграничаване на граничния трафик от другия трафик;
c) терминът "жители на погранична зона" означава: лицата, установени или с постоянно местопребиваване в погранична зона;
d) терминът "граничен трафик" означава: внасяния, извършвани от жители на погранична зона между две съседни погранични зони.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за стоки, внасяни като граничен трафик.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) стоките, внесени като граничен трафик, да бъдат собственост на жител на погранична зона, съседна на пограничната зона на територията на временния внос;
b) оборудването за обработка на земя трябва да бъде използвано от жителите на погранична зона, съседна на пограничната зона на територията на временния внос, които обработват земята, разположена във втората погранична зона; това оборудване трябва да се използва за селскостопанска или лесовъдна дейност, като разтоварване или превозване на дървен материал, или за рибовъдство;
c) граничният трафик за поправка, производство или обработка да няма търговски характер.

Член 4


1. Временният внос на стоки, внасяни като граничен трафик, се разрешава, без да се изисква митнически документ или гаранция.
2. Всяка договаряща страна може да постави като условие за разрешаването на временен внос на стоките, предмет на граничен трафик, представянето на опис на тези стоки заедно с писмено задължение за реекспорт.
3. Временен внос може да бъде разрешен и на основание на вписване в регистър, воден от митническото учреждение.

Член 5


1. Срокът за реекспорт на стоките, внесени като граничен трафик, е не по-кратък от дванадесет месеца от датата на временния внос.
2. Оборудването, предназначено за обработка на земята, следва да бъде реекспортирано веднага след като тази работа бъде приключена.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.9
Приложение относно стоки, внасяни за хуманитарни цели
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение:
а) терминът "стоки, внасяни за хуманитарни цели" означава: медицинско, хирургическо и лабораторно оборудване и пратки за подпомагане;
b) терминът "пратки за подпомагане" означава: всички стоки, като превозни средства и други транспортни средства, одеяла, палатки, сглобяеми къщи и други стоки от първа необходимост, изпращани за подпомагане на засегнати от природни бедствия и други подобни катастрофи.

Глава II
ОБХВАТ
Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за стоки, внасяни за хуманитарни цели.
Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) стоките, внасяни за хуманитарни цели, да бъдат собственост на лице, установено извън територията на временния внос, и да се предоставят безвъзмездно;
b) медицинското, хирургическото и лабораторното оборудване да е предназначено за използване от болници или други медицински институции, които поради изключителни обстоятелства имат неотложна нужда от него, при условие че на територията на временния внос не е на разположение достатъчно количество от такова оборудване;
c) пратките за подпомагане да се изпращат на лица, одобрени от компетентните органи на територията на временния внос.

Член 4


1. Когато това е възможно, вместо митнически документи и гаранция за медицинското, хирургическото и лабораторното оборудване може да се представи само опис, придружен от писмено потвърждение за реекспорт.
2. Временен внос на пратки за подпомагане се разрешава, без да се изисква представяне на митнически документ или гаранция. Все пак митническите органи могат да поискат опис на стоките заедно с писмено задължение за реекспорт.

Член 5


1. Срокът за реекспорт на медицинско, хирургическо и лабораторно оборудване се определя в зависимост от нуждите.
2. Срокът за реекспорт на пратки за подпомагане е не по-кратък от дванадесет месеца от датата на временния внос.

ПРИЛОЖЕНИЕ С
Приложение относно транспортни средства
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение:
а) терминът "транспортни средства" означава: всички видове плавателни съдове (включително лихтери и шлепове, независимо от това, дали се пренасят на кораби, както и хидроплани), хеликоптери, самолети, шосейни моторни превозни средства (включително мотопеди, ремаркета и полуремаркета и комбинации от превозни средства) и железопътен подвижен състав; заедно с присъщите им резервни части, принадлежности и оборудване, пренасяни с транспортните средства (включително специално оборудване за товарене, разтоварване, манипулация и защита на товара);
b) терминът "търговско ползване" означава: превозът на лица срещу възнаграждение, както и за промишлено или търговско превозване на стоки със или без възнаграждение;
c) терминът "частно ползване" означава: превозът изключително за лични цели от съответното лице, като се изключва търговското ползване;
d) терминът "вътрешен превоз" означава: превозване на лица или стоки, взети или натоварени на територията на временния внос, с цел превозване или разтоварване на място в рамките на същата територия;
e) терминът "нормални резервоари" означава: резервоарите, проектирани от производителя им за всички транспортни средства от същия вид като въпросните и чието трайно закрепване позволява директно използване на горивото както за придвижването на транспортното средство, така и за функциониране на системите за охлаждане или други системи по време на транспорта; като нормални резервоари се считат също така и резервоарите, предназначени за пряко използване на други видове гориво, както и резервоарите, прикрепени към други системи, с които могат да бъдат оборудвани транспортните средства.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за следните стоки:
а) транспортни средства за търговско или частно ползване;
b) резервни части и оборудване, внесени за ремонта на транспортни средства, които са вече временно внесени; за заменените части и оборудване, които не са реекспортирани, се дължат митни сборове и данъци по вноса освен в случаите, в които за тях може да се приложи член 14 от тази конвенция.

Член 3


Обичайните операции по техническото поддържане и поправките на транспортните средства, станали необходими по време на пътуването към или на територията на временния внос и които се извършват по време на престоя под режим временен внос, не представляват изменение по смисъла на член 1, буква а) от тази конвенция.

Член 4


1. Горивото, съдържащо се в нормалните резервоари на временно внесените транспортни средства, както и смазочни масла, необходими за нормалното използване на тези транспортни средства, могат да бъдат внасяни без заплащане на митни сборове и данъци по вноса и без да се прилагат забрани или ограничения за внос.
2. Що се отнася до шосейните моторни превозни средства за търговско ползване, всяка договаряща страна има право да определи максималното количество гориво, което може да се внася на нейна територия без заплащане на митни сборове и данъци по вноса и без прилагане на забрани и ограничения за внос, при положение че горивото се намира в нормалните резервоари на временно внесени шосейни моторни превозни средства.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 5


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) транспортните средства за търговско ползване да са регистрирани на територия, различна от територията на временния внос, на името на лице, установено или с постоянно местопребиваване на територия, различна от територията на временния внос, и да се внасят и използват от лица, осъществяващи дейност от такава територия;
b) транспортните средства за частно ползване да са регистрирани на територия, различна от територията на временния внос, на името на лице, установено или с постоянно местопребиваване на територия, различна от територията на временния внос, и да се внасят и използват от лица, които са с постоянно местопребиваване на такава територия.

Член 6


Временният внос на транспортни средства се разрешава, без да се поставя изискване за представяне на митнически документ или гаранция.

Член 7


Въпреки разпоредбите на член 5 на това приложение:
а) транспортните средства за търговско ползване могат да се използват от трети лица, дори ако са установени или с постоянно местопребиваване на територията на временния внос, ако са надлежно упълномощени от лицата, на които е разрешен временен внос, и действащи от тяхно име;
б) транспортните средства за частно ползване могат да се използват от трети лица, които са надлежно упълномощени от лицата, на които е разрешен временен внос; всяка договаряща страна може да разреши използването на лице с постоянно местопребиваване на нейна територия и в частност в случаите, когато транспортното средство се използва от името и съгласно инструкциите на лицето, на което е разрешен временен внос.

Член 8


Всяка договаряща страна има право да откаже разрешение за временен внос или да оттегли дадените облекчения по отношение на:
а) транспортни средства за търговско ползване, които се използват за вътрешен превоз;
b) транспортни средства за частно ползване, които се използват за търговски цели във вътрешен превоз;
c) транспортни средства, които са били отдадени под наем след внасянето или ако са внесени като наети, са пренаети или преотстъпени за каквато и да е друга цел освен незабавния им реекспорт.

Член 9


1. Транспортните средства за търговско ползване следва да бъдат реекспортирани веднага след приключването на транспортните операции, за които са внесени.
2. Транспортните средства за частно ползване могат да останат на територията на временния внос за период от шест месеца със или без прекъсване в рамките на всеки период от дванадесет месеца.

Член 10


Всяка договаряща страна има право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция по отношение на:
а) член 2, буква а), доколкото той се отнася до временен внос на шосейни моторни превозни средства и железопътен подвижен състав за търговско ползване;
b) член 6, доколкото той се отнася до шосейни транспортни средства за търговско ползване и за транспортни средства за частно ползване;
c) член 9, алинея 2 от това приложение.

Член 11


С влизането си в сила това приложение в съответствие с член 27 от тази конвенция прекратява и заменя Митническата конвенция за временния внос на частни шосейни превозни средства, Ню Йорк, 4 юни 1954 г., на Митническата конвенция за временния внос на търговски шосейни превозни средства, Женева, 18 май 1956 г., и на Митническата конвенция за временния внос за частно ползване на самолети и увеселителни кораби, Женева, 18 май 1956 г., в отношенията между договарящите страни, които са приели това приложение и са договарящи страни по тези конвенции.

ПРИЛОЖЕНИЕ D
Приложение относно животни
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение:
а) терминът "животни" означава: живи животни от всякакъв вид;
b) терминът "погранична зона" означава: област от митническата територия в съседство с държавната граница, размерът на която се определя в националното законодателство, и чиито граници служат за разграничаване на граничния трафик от другия трафик;
c) терминът "жители на пограничната зона" означава: лица, установени или постоянно пребиваващи в погранична зона;
d) терминът "граничен трафик" означава: внасяния, осъществявани от жители на погранична зона между две съседни погранични зони.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за животни, внасяни за целите, определени в допълнението към това приложение.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, е необходимо:
а) животните да са собственост на лице, установено или с постоянно местопребиваване извън територията на временния внос;
b) впрегатните животни, които ще се използват за обработка на земя, разположена в пограничната зона на територията на временния внос, да бъдат внесени от жителите на погранична зона, съседна на пограничната зона на територията на временния внос.

Член 4


1. Временният внос на впрегатните животни, посочени в член 3, буква b) на това приложение, и на животни, които се внасят за изкарване на лятна паша или пасбище в пограничната зона, се разрешава, без да се изисква митнически документ или гаранция.
2. Всяка страна може да постави разрешаването на временния внос на животните, посочени в алинея 1 на този член, в зависимост от представянето на опис, придружен от писмено задължение за реекспорт.

Член 5


1. Всяка договаряща страна има право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция по отношение на член 4, алинея 1 на това приложение.
2. Всяка договаряща страна има също право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция и по отношение на точки 12 и 13 от допълнението към това приложение.

Член 6


Срокът за реекспорт на животните е не по-кратък от дванадесет месеца от датата на временния внос.

Член 7


Допълнението към това приложение се счита за негова неразделна част.

ДОПЪЛНЕНИЕ
Списък по член 2


1.
Дресировка.
2. Обучение.
3. Разплод.
4. Подковаване или претегляне.
5. Ветеринарно лечение.
6. Проверка (например с оглед на евентуална покупка).
7. Участие в шоупрограми, изложби, конкурси, състезания или демонстрации.
8. Развлечения (например циркови животни и др.).
9. Пътуване (включително домашните животни на пътниците).
10. Изпълнение на определени функции (полицейски кучета или коне; кучета за разкриване, кучета - водачи на слепи и др.).
11. Спасителни операции.
12. Изкарване на овце на лятна паша или пасбище.
13. Извършване на работи или транспортна дейност.
14. Медицински цели (доставка на змийска отрова и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Приложение относно стоки, внасяни с частично освобождаване от митни сборове и данъци по вноса
Глава I
ДЕФИНИЦИИ
Член 1


За целите на това приложение:
а) терминът "стоки, внасяни с частично освобождаване" означава: стоки, които са посочени в другите приложения към тази конвенция, но не отговарят на всички посочени в тях условия за разрешаване на временен внос с пълно освобождаване от митни сборове и данъци по вноса, както и стоки, които не са посочени в другите приложения и които се внасят за временно използване, например производствени или работни планове и проекти;
b) терминът "частично освобождаване" означава: освобождаване от заплащане на част от пълния размер на митните сборове и данъци по вноса, които биха подлежали на плащане, ако стоките бяха поставени под режим внос на датата, на която те са поставени под режим временен внос.

Глава II
ОБХВАТ
Член 2


Временен внос с частично освобождаване се разрешава в съответствие с член 2 от тази конвенция за стоките, посочени в член 1, буква а) на това приложение.

Глава III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3


С цел прилагане на улесненията, предвидени в това приложение, стоките, внасяни с частично освобождаване, следва да бъдат собственост на лице, установено или с постоянно местопребиваване извън територията на временния внос.

Член 4


Всяка договаряща страна може да състави списък на стоките, за които се предоставя или не прилагането на режим временен внос с частично освобождаване. Депозитарят на тази конвенция следва да бъде уведомен за съдържанието на този списък.

Член 5


Размерът на дължимите при прилагане на това приложение митни сборове и данъци по вноса за всеки месец или част от месеца, по време на който стоките са били под режим временен внос с частично освобождаване, е не повече от 5 % от размера на митните сборове и данъци по вноса, дължими за тези стоки, ако бяха поставени под режим внос на датата, на която те са поставени под режим временен внос.

Член 6


Размерът на дължимите митни сборове и данъци по вноса не следва в никакъв случай да бъде по-висок от стойността на митните сборове и данъци по вноса, които биха били платени при поставяне на стоките под режим внос на датата, на която те са поставени под режим временен внос.

Член 7


1. Размерът на митните сборове и данъци по вноса, дължими съгласно това приложение, се събират от компетентните органи, когато режимът се приключва.
2. В случаите, в които в съответствие с член 13 от тази конвенция режимът временен внос се завършва чрез поставяне на стоките под режим внос, размерът на митните сборове и данъци по вноса, които вече са изплатени при частично освобождаване, се приспада от стойността на митните сборове и данъци по вноса, които следва да бъдат платени при поставяне на стоките под режим внос.

Член 8


Срокът за реекспорт на стоките, внесени с частично освобождаване, се определя при съобразяване с член 5 и 6 на това приложение.

Член 9


Всяка договаряща страна има право да формулира резерва в съответствие с член 29 от тази конвенция по отношение на член 2 на това приложение, доколкото се отнася до частично освобождаване от данъци по вноса.


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!