Забрани и ограничения

      Лицата, пресичащи границата на Република България могат да внасят и изнасят неограничено количество парични средства (пари в брой и платежни инструменти на приносител) като:

      При внос

      Парични средства на стойност до 10 000 евро не подлежат на писмено деклариране пред митническите органи при внос и пътниците могат да преминат през "Зеления коридор", което означава, че лицето няма нищо за деклариране.
      Когато внасяните парични средства са на стойност 10 000 евро или повече, лицето писмено декларира във Декларация за паричните средства общата стойност на паричните средства в евро, произхода и предназначението им, транспортен маршрут, транспортно средство и задължително преминава през "Червения коридор".

      При износ

      Парични средства на стойност до 10 000 евро не подлежат на писмено деклариране пред митническите органи при износ и пътниците могат да преминат през "Зеления коридор", което означава, че лицето няма нищо за деклариране.
      Когато паричните средства са на стойност 10 000 евро или повече, лицата преминават през "Червения коридор" и следва да ги декларират писмено в Декларация за паричните средства, като попълват общата стойност на паричните средства, произхода и предназначението на паричните средства, транспортен маршрут, транспортно средство.
      При износ на парични средства над 20 000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута е необходимо да се представи удостоверение от Национална агенция за приходите, че лицето няма просрочени задължения, като номерът му се вписва във валутната митническа декларация. За местните физически лица удостоверението се издава от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето, а за чуждестранните физически лица, удостоверението се издава от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите по адрес на последно пребиваване на лицето в страната.
      Чуждестранните физически лица могат да изнасят парични средства над 20 000 лева без удостоверение от Националната агенция за приходите, след деклариране пред митническите органи, ако стойността на изнасяните парични средства не надвишава стойността на внесените и декларирани средства при последното влизане на лицето в страната, за което се представя предходна валутна митническа декларация при внос.

      За лица под 16 години декларирането се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица.

      Митническите органи отнемат в полза на държавата недекларирана чужда валута и левове в наличност, както и изнасяни суми над 25000 лв без разрешение от страна на властите в страната.
      Износът и вносът на валута и левове с пощенски пратки у нас е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана обаче не се отнася за БНБ и за търговските банки.

      Внасянето и изнасянето на скъпоценни камъни и благородни метали от местни и чуждестранни физически лица се урежда от министъра на финансите и е свободно в следните размери:
      - злато и платина в необработен и полуобработен вид - до 37 грама
      - бижута и аксесоари от злато и платина - до 60 грама
      - сребро в необработен и полуобработен вид, както и бижута - до 300 грама

      Внасянето и изнасянето от местни и чуждестранни физически лица на благородни метали и скъпоценни камъни над посочените размерите, както и пренасяните във вид на прах или друг вид изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, невключени в този списък, се декларират за целите на Валутния закон по реда на чл.14 (с Декларация за паричните средства). По отношение облагането им и мерките на търговската политика те се третират като стоки, като за тях се прилагат разпоредбите на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците. Недекларираните благородни метали и скъпоценни камъни се отнемат в полза на държавата. Забранява се вноса и износа им чрез пощенски пратки, с изключение на пратки с обявена стойност. И тук забраната не важи за БНБ и за търговските банки.

      1. Пратки от физически за физически лица.

      На основание чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания се определят стоки, които се допускат без облагане с вносни митни сборове, но ограничени до следните количества:
      - тютюневи изделия:
      - 50 цигари или
      - 25 пурети ( пури с максимално тегло 3 гр. всяка), или
      - 10 пури, или
      - 50 грама тютюн за лула или друг начин на пушене.
      Алкохол и алкохолни напитки:
      - дестилирани напитки и спиртни напитки с над 22 % обемно алкохолно съдържание - 1 литър или
      - дестилирани напитки и спиртни напитки, аперитиви на винена или алкохолна основа, с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 %; пенливи вина, ликьорни вина - 1 литър или
      - непенливи вина - 2 литра.
      - парфюми - 50 грама или тоалетни води - 0.25 литра.


      Освобождаването от вносни сборове за всяка отделна пратка се ограничава до общата стойност 45 евро, включително стойността на стоките, посочени по-горе.

      Освобождаването от ДДС и в двата горепосочени случая, съгласно ЗДДС е по реда на митническото законодателство.

      2. Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници от трети страни.

      "Личен багаж" е всичкият багаж, които пътникът представя пред митническото учреждение при пристигането си на митническата територия на Общността, както и багажът, който той може да представи по-късно пред същото митническо учреждение, при условие, че докаже, че при отпътуването си го е предал като багаж на пътник на същата фирма-превозвач, с която е пътувал той самият.
      Преносимите туби с гориво не се считат за личен багаж.

      Всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе:
      а) тютюневи изделия:
      " 200 цигари, или
      " 100 пурети (пури с максимално тегло 3 грама всяка), или
      " 50 пури, или
      " 250 грама тютюн за лула или друг начин на пушене;

      б) алкохол и алкохолни напитки:
      " дестилирани и спортни напитки с обемно алкохолно съдържание над 22 % неденатуриран етилов алкохол с обем алкохолно съдържание 80 % и повече - 1 литър, или
      " дестилирани и спиртни напитки и аперитиви на винена или алкохолна основа, тафия, саке или подобни напитки с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 %, пенливи вина, ликьорни вина - 2 литра, или
      " непенливи вина - 2 литра;

      в) парфюми - 50 грама, и тоалетни води - 0,25 литра;
      г) медикаменти - в количества, отговарящи на нуждите на пътника.

      Пътниците, ненавършили 17 години нямат право на освобождаване от вносни сборове на гореизброените стоки, с изключение на парфюми, тоалетни води и медикаменти.

      Ветеринарно-санитарни изисквания

      Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета урежда движението на домашни любимци в рамките на Общността и движенията от трети страни.

      Движение в рамките на ЕС
      Въвеждането на домашни любимци в държави-членки с изключение на Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство се осъществява след извършена ваксинация против бяс (за Финландия + третиране срещу тения). Държавите-членки могат да разрешат въвеждането на домашни любимци на възраст до 3 месеца при определи условия, които се определят от компетентните национални органи.
      До 03.07.2008 г. въвеждането на кучета и котки в Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство се осъществява при спазване на националното законодателство на всяка от държавите. Преди пътуването следва да се извърши и неутрализиращо титруване на антитела, най-малко равно на 0,5 IU/ml, извършено върху проба в одобрена лаборатория. Освен това може да се изиска и третиране против кърлежи и тения. По-подробна информация може да бъде намерена на следните интернет сайтове:
      Ирландия - www.agriculture.gov.ie ;
      Швеция - www.sjv.se;
      Обединеното кралство - www.defra.gov.uk;
      Малта - www.mrae.gov.mt

      Документ
      При всяко движение в рамките на Общността, домашните любимци трябва да придружени от паспорт съгласно образеца на Приложение I на Решение (ЕО) № 2003/803 , в който се вписват изискванията на приемащата държава-членка.

      Идентификация
      Всяко животно се идентифицира посредством електронна идентификация чрез поставен микрочип или ясно четлива татуировка, която ще важи до 03.07.2011 г. За Обединеното кралство, Малта и Ирландия е заължителна електронната идентификация с микрочип.

      Движение от трети страни
      Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 998/2003 се отнасят за движенето от трети страни до 5 домашни любимеца.
Изискванията при движението на домашни любимци в рамките на Общността се прилагат и за движението им до някои европейски държави, които не са членки на ЕС. Това са: Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Мариино, Швейцария, Ватиканът.

      Всички останали трети страни се разделят в две категории:
      Трети страни в благоприятно положение, попадащи в част С на Приложение II на регламента.
въвеждането на домашни любимци в държави-членки с изключение на Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство се осъществява след извършена ваксинация против бяс (за Финландия + третиране срещу тения).
      До 03.07.2008 г. за въвеждането на домашни любимци в Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство са в сила някои национални изисквания. Преди въвеждането на животните в тези държави освен ваксинацията против бяс се извършва и неутрализиращо титруване на антитела, като може да се изиска и третиране против кърлежи и тения.

      Трети страни в неблагоприятно положение, които не са изброени в част С на Приложение II на регламента
въвеждането на домашни любимци в държави-членки с изключение на Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство кралство се осъществява след извършена ваксинация против бяс, както и неутрализиращо титруване от одобрена лаборатория на кръвна проба, взета 3 месеца преди въвеждането на животното;
за въвеждането на домашни любимци в отново на Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство (според националното им законодателство) се предвижда карантина.

      Документ       Лихтенщайн, Сан Марино и Швейцария са възприели модела на паспорт съгласно образеца на Приложение I на Решение (ЕО) № 2003/803.
Освен това с Решение 2004/824 е приет модел на здравен сертификат за кучета, котки и животни от семейство "Порови" за движението им с нетърговска цел от трети страни.
      Сертификатът трябва да е отпечатан на един единствен лист хартия на езика на държавата-членка на въвеждане и попълнен с печатни букви на езика на държавата-членка на въвеждане или на английски език. За движение в рамките на ЕС, той е валиден 4 месеца от датата на издаване или до крайния срок на действие на ваксината.

      Идентификация
Всяко животно се идентифицира посредством електронна идентификация чрез поставен микрочип или ясно четлива татуировка, която ще важи до 03.07.2011 г. За Обединеното кралство, Малта и Ирландия е заължителна електронната идентификация с микрочип.

      Съществуват количествени ограничения при внасяне на суровини и храни от животински продукти за лична консумация при внасянето им от трети страни. Ограниченията произтичат от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 745/2004 относно определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация, както и за малки пратки и се отнасят за месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, както и за мляко на прах за бебета, храна за бебета и специални храни, необходими за лечебна цел, при условие че тези продукти не се нуждаят от замразяване преди отваряне, че това са пакетирани, патентовани, защитени с търговска марка, продукти за директна продажба до крайния консуматор и че опаковката е цяла, освен ако продуктът не се ползва в момента, в количества до 1 кг и произхождат от страни или райони на страни, от които внасянето не е забранено.

      Лицензи за внос/износ съществуват в широк спектър от области на политиката и за голямо разнообразие от стоки, в това число следните:
      - отпадъци (Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци);
      - някои опасни химикали (Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали);
вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой);
      - живак и някои смеси на живака (Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/200813);
      - прекурсори на наркотични вещества (Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите);
      - генетично модифицирани организми (Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми);
      - екземпляри от застрашени видове (Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях);
      - паметници на културата (Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата);
      - необработени диаманти (Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамкитена Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти);
      - „изделия с двойна употреба“ (Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба);
      - огнестрелни оръжия и боеприпаси (Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси);
      - военни технологии и оборудване (Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване);
      - някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание/изтезания (Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание).


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!