Опаковъчен лист - Packing list

   Опаковъчният лист е придружителен документ, прилаган към документите, съпровождащи транспортирането на една стока. В него товароизпращачът описва на получателя съдържанието на отделните товари. Това се прави с цел да се онагледи информацията за броя и групировката на отделните стоки в превозното средство. Чрез тази информация продавачът може много бързо и лесно да установи съответствието или несъответствието на натоварените и получените товари.
    Наименованието и описанието на отделните полета в документа е следното:
    Продавач: Наименование на физическото или юридическото лице, продаващо стоката. Понякога в долната част от информационното поле се записва наименованието на товароизпращача или друг представител на продавача, действащ от негово име или по негова поръчка;
    Получател на стоката: физическото или юридическото лице, упълномощено в договора или в друг документ да получи стоката;
    Купувач: Физическото или юридическото лице, за което е предназначена стоката. Това е лицето, купуващо стоката;
    Адрес за уведомяване: Възможно е адресът на получаване да е различен от адреса, на който трябва да се уведоми за доставянето на стоката. Ако случаят е такъв, изрично се посочват и двата адреса;
    Справочни сведения: Единен справочен номер на документа, други справочни данни и номера;
    Транспортна информация: Вид транспорт, транспортно средство, възможните места за претоварване, отправен пункт, пунктове за преминаване по време на транспортирането до местоназначението на стоката;
    Местоназначение: Наименованието на мястото за окончателно приемане на стоката;
    Количество и вид на опаковката: Описва се стоката в количествено измерение, вида и броя на опаковките, описание на самата стока съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките;
    Статистически код: митнически код на стоката или стоков код в съответствие със съгласуваната номенклатура;
    Тегло, бруто, кг.: тегло на стоката с опаковката в килограми или други съгласувани единици за тегло;
    Обем, куб.см: Обикновено обемът се посочва в куб.м.;
    Спецификация: Подробно изброяване на стоките по позиции.

    Място и дата, подписи: Посочват се мястото и датата на съставяне, полагат се подписи на отговорните лица.
    Опаковъчният лист се съставя най-малко в три екземпляра – по един за всяка от страните по търговската операция и един за организацията, извършваща транспортирането на стоките. Попълва се с печатни букви на ръка или на пишещо устройство.
    Данните в него се съпоставят с данните в останалите, придружаващи сделката, документи – фактура, договор, митническа декларация и др.
    Попълненият и подпечатан опаковъчен лист служи за доказателство на броя, вида и теглото на стоките и техните опаковки. Служи и за извършването на съпоставки между информацията, отразена в него и останалите съпътстващи стоката документи (ЕАД, Сертификат EUR.1, търговска фактура и др.).Други документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!