Митническо складиране

      Правната регламентация на режим Митническо складиране е дадена в чл. 237 - чл. 240 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза. Под този режим могат да бъдат поставяни както несъюзни, така и съюзни стоки (при определени условия) за неопределен срок от време. В изключителни обстоятелства митническите органи могат да определят срок, в който да бъде приключен режим складиране, особено когато видът и естеството на стоките могат, в случай на дългосрочно складиране, да представляват заплаха за здравето на хората, животните и растенията или за околната среда (обикновено това са стоки, които имат определен срок на годност за употреба). При поставянето на стоките под този режим те не подлежат на вносни мита, други вземания и на мерките на търговската политика на ЕС.

      За целите на режима несъюзните стоки могат да бъдат складирани в помещения или на други места, одобрени за този режим от митническите органи и под митнически надзор (митнически складове). Откриването и управлението на митнически склад се допускат след издаване на разрешение от митническите органи. За тази цел заинтересуваното лице подава писмено Заявление по образец. Разрешения за управление на съоръжения за митническо складиране на стоки се издават, при условие че съоръженията за складиране не се използват за продажба на дребно, освен в специално посочени от законодателството случаи.

      Митническите складове могат да се ползват за складиране на стоки от всички лица (обществен митнически склад) или за складиране на стоки от титуляря на разрешение за митническо складиране (частен митнически склад). Обществените митнически складове биват от тип I (стоките са под отговорността на титуляря на режима и на складодържателя) и от тип II (стоките са под отговорността на титуляря на режима).

      Титулярят на разрешението и титулярят на режима отговарят за гарантирането, че стоките под режим митническо складиране не се отклоняват от митнически надзор и за изпълнението на задълженията, произтичащи от складирането на стоки под този режим.

      Ако по време на съхраняването на стоките възникнат липси или щети, лиицето отговорно за митническия склад е длъжно да заплати дължимите митни сборове. Същите не са изискуеми, когато стоките са унищожени или загубени поради непреодолима сила или злополука.

      Режимът Митническо складиране изисква обезпечение на вносните митни сборове с депозит или банкова гаранция в пълен размер (100%).

      Митническите органи допускат използването на митническите складове за обработка или преработка на несъюзни стоки под митнически контрол при условията на режим Активно усъвършенстване. Стоките могат да бъдат подлагани и на т. нар. обичайни операции, които по вид и начин на прилагане не променят съществено вида на стоките (преопаковане, етикетиране, разфасоване и др.).

      Режимът митническо складиране се приключва, когато стоките, поставени под този режим се поставят под следващ митнически режим, се изведат от митническата територия на Съюза, се унищожат без отпадъци или се изоставят в полза на държавата.

Други митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!