Митнически процедури при износ на стоки

      Движещият елемент на всяко едно митническо производство са митническите процедури. Общо казано това са необходимите действия на митническия орган, насочени към спазването от страна на търговците на законите и правилата, регулиращи реда за износа и транзита на стоки. Те се развиват в дълбочина по посока движението на стоките до окончателното им оформяне - от вътрешна митница до напускането им на митническата територия на ЕС. Чрез контролните процедури се установяват факти и събития, регулират се допуснатите отклонения от правната норма и се осигурява нормалното протичане на контрола. Следователно, митническите процедури са функционален израз на контролното правомощие и проява на неговите взаимосвързани елементи.

Митнически процедури при износ на стоки

      Предварително уведомяване
      Първоначално при износ на стоки, икономическият оператор следва да предприеме действия по уведомяване на контролните органи от износното митническо учреждение за това негово намерение.
      От 01 януари 2011 г. тази процедура има пряко отношение към предприеманите от митническата администрация мерки за сигурност и безопасност и управление на рисковете, свързани с окончателното или временно изнасяне на стоки извън Съюза. За да покрият тези изисквания, превозвачът на стоките или митническият представител на износителя, следва да подадат данни за сигурност и безопасност по отношение на реализираната от тях износна операция. В случаите, когато подобни данни не се съдържат в митническата декларация (ЕАД), те са задължени отделно от ЕАД да подадат по електронен път и Обобщена декларация за напускане (ОДН) в изходното митническо учреждение. При наличието им в ЕАД, информацията се движи между износното и изходното митническо учреждение посредством митническите информационни системи.

      Деклариране
      Подобно на едноименната процедура при въвеждане и внасяне на стоки, декларирането на изнасяните стоки за целите на даден митнически режим се осъществява чрез подаване на ЕАД по електронен път към митническата информационна система. В случаи на изнасяне на стоки, допустимите митнически режими, под които те могат да бъдат оформяни са:
      - Износ;
      - Пасивно усъвършенстване;
      - Реекспорт (при изнасяне извън ЕС на несъюзни стоки по повод приключване на специален вносен митнически режим).

      ЕАД се обработва от митническото учреждение, в района на което се подготвят товаренето и експедицията на стоките (износно митническо учреждение).

      Дали експедиционната дейност ще бъде пряко контролирана от страна на митническите органи зависи изцяло от рисковия профил на износната операция и взетото от тях решение в тази насока въз основа на информацията от предходната процедура.

      Представяне на стоките
      След като подлежащите на изнасяне стоки бъдат натоварени на превозното средство, те се представят пред митническото учреждение на износа, с цел идентифициране и проверка.

      Проверка на стоките и документите
      Износните митнически производства имат специфични особености, произтичащи преди всичко от обстоятелството, че в рамките на тяхната реализация съюзните стоки за пръв път се явяват обект на митнически контрол в съответната търговска верига между Изпращача (износител) - Получателя (вносител). В тази връзка действията са насочени към безспорното установяване на пълнотата и точността на информацията в оформяните документи, откриване и коригиране на допуснати грешки и/или предотвратяване осъществяването на незаконосъобразни действия с изнасяните стоки, които в последствие да рефлектират негативно върху икономическия оператор - износител.
      В рамките на провеждания документален и материален контрол (оглед на товара и превозното средство, вземане на проби за анализ, броене, мерене и др.), следва да се постигне точна идентификация на стоките по вид, количество, технически и технологични характеристики.

      Вдигане на стоките
      Съществен момент при тази процедура е, че всички изнасяни стоки, без оглед на статута им (съюзенн или несъюзен), се поставят под митнически надзор. С това на практика се прекратяват правомощията на икономическия оператор, в т.ч. и на неговия митнически представител, да извършва каквито и да било действия със стоките, освен транспортирането им в непроменено състояние до изходното митническо учреждение. С даването на разрешение за вдигане на стоките, контролните процедури в митническото учреждение на износа приключват, но не се слага край на износното митническо производство.
      Ако не са констатирани несъответствия, товарните помещения на транспортното средство се затварят и се поставят митнически пломби (при необходимост), чиито номера се посочват в ЕАД с цел идентификацията им на граница. Пломбирането се извършва от митнически служител в присъствието на превозвача и митническия представител.

      Превозване на стоките до изходно митническо учреждение
      След вдигането на стоките, те трябва да бъдат превозени до изходно митническо учреждение (ИМУ) в определения от контролните органи за целта срок.

      Проверки в изходно митническо учреждение (ИМУ)
      Освен горепосочените контролни дейности в митническото учреждение на износа, проверки се извършват и в изходното, т.е. там, където стоките в действителност напускат митническата територия на Съюза.

      Обработка на потвърждението от изходното митническо учреждение
      Митническото учреждение на износа приключва надзора върху декларираните за изнасяне стоки едва след получаване на потвърждение от изходното митническо учреждение (ИМУ), че износната операция е приключила успешно и стоките в действителност са напуснали митническата територия на Съюза. Тази процедура е от особено значение при реекспортирането на несъюзни стоки, тъй като те напускат митническата територия на ЕС при едновременното съблюдаване на условията на митническите режими износ и транзит. Ако потвърждението не съдържа данни за нарушения, то тогава митническото учреждение на износа следва да освободи предоставеното обезпечение от износителя, от превозвача или от митническия представител и да приключи задействаната транзитна операция.
      С оглед на възможността при организирането на износни операции в рамките на ЕС да участват митнически учреждения от две различни държави-членкие въведен електронен обмен на информация между компетентните за целта митнически администрации.

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!