Декларация за временно складиране

    Съгласно изискванията на чл. 139 от Митническия кодекс на Съюза, всички несъюзни стоки, въведени на митническата територия на ЕС, трябва да бъдат представени пред митническите органи от лицето, което ги е въвело или от лицето, което е поело превоза на стоките след тяхното въвеждане. В тази връзка може да се направи уточнението, че определящ фактор за това кой подава Декларацията за временно складиране (ДВС) е видът на транспорта и превозното средство. Когато превозът се осъществява по вода, тя се подава от капитана на кораба въз основа на коносаментите и придружаващите ги спецификации, когато стоките са предназначени за разтоварване в наши пристанища. За стоки превозвани с железница, ДВС се подава от началника на ж.п. гарата, за превозваните по въздуха стоки – от командира на въздухоплавателното средство, а за стоки, превозвани с шосеен транспорт – от превозвача или притежателя на стоките.
    Декларацията за временно складиране се подава по електронен път към митническите информационни системи съгласно утвърден образец. Когато митническите органи изискват подаването на ДВС и посредством хартиен екземпляр, то тогава е необходимо да бъдат изготвени най-малко два еднообразни екземпляра. ДВС задължително се подписва от лицето, което я подава. Временното складиране на стоките обаче може да се извърши и/или чрез търговски или превозен документ, вместо подаването на ДВС, ако този документ съдържа необходимите данни за идентифициране на стоките. Такъв е случаят например, когато стоките преди да бъдат представени пред митническите органи във вътрешно митническо учреждение, са превозвани под режим транзит. Тогава ролята на ДВС може да има представеният транзитен документ (формуляр на ЕАД за режим транзит, Карнет TIR или Карнет АТА), предназначен за получаващото митническо учреждение.
    Съгласно чл. 149 от Митническия кодекс на Съюза несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим (за внос) или се реекспортират в рамките на 90 дни.
    Декларацията за временно складитаре е разделена на сектори, обозначени с главни букви на кирилица. Секторите А и В (без В.7) се попълват от подателя, сектор Б (без Б.4) от лицето, което управлява временния склад, а сектор Г и горепосочените клетки от компетентните митнически органи. ДВС се попълва на български език посредством печатащо устройство.
    Когато при фактическия оглед на стоките и след съпоставката на данните, получени от него, с предоставените транспортни документи се установят различия, се сформира комисия, в която обикновено участват митническия служител, превозвача, лицето подало ДВС, а в случаите на временно складиране – и в присъствието на лицето, което управлява склада. При установяване на разлики под формата на липси или излишъци, при нарушена опаковка, при повреди в стоката или амбалажа и други различия се съставя констативен акт в толкова екземпляра, колкото са необходими за целите на митническия контрол, но не по-малко от три. Оказалите се в повече стоки, доколкото те не могат да се квалифицират като предмет на митническо нарушение, се вписват служебно в Декларацията за временно складиране.
    ДВС не се подава за личния багаж на пътници, ако се вдигне веднага и не е предназначен за временно складиране, за локомотивите, вагоните и другите жп превозни средства, както и за принадлежностите им, които преминават границите, съгласно железопътните конвенции, за превозните средства, които извършват превоз на пътници и стоки през границите. Същото важи и за горивните и смазочните материали, които се превозват от горепосочените транспортни средства в нормалните им тендери и резервоари, за стоки поставени под режим транзит или износ. ДВС се подава служебно от митническите органи за задържани, иззети, отнети в полза на държавата, изоставени, оставени или намерени несъюзни стоки.
    След приемането й от митническите органи, ДВС се проверява, подписва, подпечатва, номерира, регистрира се в специален регистър и се задържа с цел да се проконтролира дали на стоките за които се отнася, ще бъде дадено митническо разпореждане в горепосочения срок.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!