Митничеко представителство

    С бързия растеж на международната търговия през последните години, митническото представителство излезе на преден план сред популярните професии. Съществуват различни термини, с които се идентифицират тези специалисти, като например в страните-членки на ЕС те са познати като митнически представители или митнически агенти, но най-широко разпространено в световен мащаб е митнически брокер. Кандидатите, обмислящи професионално развитие в тази област ги очаква сериозен процес на обучение, тъй като документите, които циркулират между износителите, вносителите, логистичните компании и митническите служители са твърде специфични и в крайна сметка са обект на стриктен контрол. В същото време доброто познаване на митническото законодателство е съществена предпоставка за правилното митническо оформяне на стоките и извличането на максимална полза за търговците. Допълнително предизвикателство е и работата с хиляди стоки и продукти и необходимостта от овладяване на процеса по тяхното класиране в митническата тарифа.

    Какво е митнически брокер?
    Митническият брокер е отговорен за проверката дали пратките съответстват на всички приложими спрямо тях правни регулации, подготвя митническите документи и реализира съответните митнически процедури по техния внос, износ или транзит. Митническите брокери улесняват своите клиенти, като гарантират, че процесите на внос и износ се извършват безпроблемно и им предоставят навременни и адекватни консултации по отношение на тяхната външнотърговска дейност.

    Митническите брокери са експерти в документацията и митническите процедури на ниво международна търговия. Те трябва да познават правните разпоредби, свързани с износа и вноса, да следват промените в тях и да владеят добре обработката на всички документи, лицензи и разрешения, които са необходими в митническите процеси.

    От нормативна гледна точка този вид представителство е правно регламентиран в чл.5, т.6 от Митническия кодекс на Съюза (МКС), където митническият представител е дефиниран като „всяко лице, определено от друго лице да изпълнява действията и формалностите, изисквани съгласно митническото законодателство, във взаимоотношенията му с митническите органи”. В националното ни митническо законодателство, митническото представителство е определено в чл.18, ал.1 от Закона за митниците (ЗМ), съгласно който „всяко лице може да бъде представлявано пред митническите органи за извършване на действията и процедурите, предвидени в този закон и в нормативните актове по прилагането му.”.

    Какво прави митническият брокер?
    Митническите брокери са отговорни за определяне на дължимите митни сборове и други данъци, които трябва да бъдат заплатени при извършване на вносните сделки на своите клиенти. Силно препоръчително е търговците да се консултират с митническите си брокери преди да внесат или изнесат даден продукт, защото след като той пристигне на границите на страната, те могат да срещнат редица изненади като например високи мита и данъци, необходимост от разрешения или въведени квоти и забрани за техния внос или износ. Ето защо търговците трябва да се консултират с митническия си брокер и да получат информация от него в началото на търговията, а не когато стоките пристигнат на митницата, когато вече възможностите за реакция са силно ограничени.

    Сред основните задължения на митническия брокер могат да се отличат следните:
    • да извършва митнически процедури от името на своите клиенти с получено от тях пълномощно;
    • да оформя стоките пред митница;
    • да определя дължимите мита и данъци при внос на стоки и да информира клиентите си за необходимостта от тяхното заплащане или обезпечаване;
    • да контролира документите, необходими на при внос и износ, като търговски фактури, сертификати за произход, транспортни документи и да изготвя митнически декларации и други митнически документи;
    • да работи с документи за внос и износ в съответствие с митническите разпоредби, законите и предоставените му правомощия;
    • да консултира клиентите си относно наличието на ограничения за внос и износ, тарифи, квоти или други въпроси, свързани с митниците;
    • да информира клиентите си относно лицензи или разрешителни, необходими за внос или износ на ограничени или опасни стоки.
    Митническите брокери се явяват една обективно необходима част от международните търговски вериги, тъй като професионалните им познания в областта на митническия контрол са гаранция за максимална защита на интересите, както на ангажиралите ги икономически оператори, така и на държавата в лицето на митническата администрация.

    В зависимост от това какви ангажименти и отговорности се поемат от митническия брокер, митническото представителство може да бъде:
    • пряко, когато представителят предприема стъпки от името на и в полза на друго лице или;
    • косвено, когато представителят предприема стъпки от свое име, но в полза на друго лице, като в последствие урежда взаимоотношенията си с него.

    Как да станете митнически брокер?
    Въпреки, че в България няма законово определени изисквания за минимален образователен ценз по отношение на митническите брокери, то се предполага че те имат поне бакалавърска степен. Добра основа за натрупване на необходимите знания в областта е бакалавърската специалност „Стопански и финансов контрол“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.
    Отлична възможност за надграждане и натрупване на значителни познания и умения в областта на митническите формалности при внос, износ и транзит на стоки е магистърската програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов. Програмата е сертифицирана от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ към Европейската комисия (DG TAXUD) като академична програма, покриваща в пълна степен изискванията на Европейската рамка за професионална компетентност в митническата професия.
    Добър атестат за професионална подготовка е и завършването на акредитиран курс по митническо представителство, какъвто у нас се предлага от Учебния център към Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). С изцяло практическа насоченост е и курсът за професионална квалификация „Митническа документация“, провеждан от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, в рамките на който курсистите работят със специализиран софтуер за обработка на митнически документи и онлайн връзка към тестовите сървъри на Агенция „Митници“.

    Митнически брокер е една от най-популярните професии, свързана с организацията и осъществяването на международната търговия и днес намирането на добри специалисти е истинско предизвикателство.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!