Износ

      Съгласно разпоредбите на чл. 269 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза режимът износ представлява изнасяне на съюзни стоки извън митническата територия на ЕС. Той включва прилагане на формалностите, предвидени за изнасяне на стоките, включително и на мерките на търговската политика, а когато е предвидено - облагане с износни митни сборове. Характерното за този режим е разрешаването му само при условие, че стоките напускат митническата територия на Съюза в същото състояние, в което са били при приемане на декларацията за износ.

      Характерното за този режим е разрешаването му само при условие, че стоките напускат митническата територия на Съюза в същото състояние, в което са били при приемане на декларацията за износ. Митническата декларация (ЕАД) се представя в митническото учреждение в района, на което се подготвят експедицията и товаренето на стоките за износ, но когато по административни съображения това е неприложимо, декларацията може да се подаде във всяко митническо учреждение, което е компетентно за съответната износна операция.

      С дадената в чл.1, параграф 19 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 дефиниция на понятието "износител" се уточнява, че това е:
      - лице, установено на митническата територия на Съюза, което към момента на приемане на декларацията има договор с получател в трета държава и разполага с правомощия да реши стоките да бъдат изпратени до местоназначение извън митническата територия на Съюза;
      - частно лице, пренасящо стоки за износ, които се съдържат в личния му багаж;
      - в други случаи — лице, установено на митническата територия на Съюза, което разполага с правомощия да реши стоките да бъдат изпратени до местоназначение извън митническата територия на Съюза.
      Износителят не е задължен да придвижи сам стоките (със собствено транспортно средство) до граница, а може да наеме превозвач, който да осъществи физическото им напускане на митническата територия на Съюза. От тук следва извода, че износител е собственикът на стоките, а не лицето, което физически ги изнася (превозвача).

      От икономическа гледна точка учредяването на режим Износ се толерира, най-вече чрез предвидените за целта улеснени процедури на митническия контрол.

Други митнически режими

Повече по темата тук...


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!