Карнет CPD

    Карнетът CPD представлява документ за временен внос на транспортни средства. Издава се по силата на Международна конвенция за временен внос (Истанбулската конвенция), създадена под егидата на Съвета за митническо сътрудничество и влязла в сила у нас на 11 юни 2003 год. Целта на конвенцията е намаляване на формалностите при временен внос, унифициране на използваните документи, улесняване на условията за протичане на временния внос, създаването на спокойствие и увереност, както в митническите администрации, така и в титулярите по временния внос. За целта се създава международна гаранционна верига от кореспондиращи организации, одобрени от митническите органи на договарящата страна да представляват конвенцията на местно ниво, както и да гарантират митните сборове и данъци по вноса. Тяхната роля е да предоставят за ползване документите за временен внос (карнета CPD), да осъществяват текущ контрол по спазване на условията за временен внос, както и да отговарят солидарно с титуляра по режима пред всички законно направени в срок рекламации от страна на митническата администрация на страната на временния внос.
    Карнетът CPD се издава по силата на горепосочена конвенция и се приема от всяка договаряща страна по нея, без допълнителни формалности и затруднения по временния внос. Карнетът осигурява както процедурите по временния внос, временния износ, така и процедурите по транзит. Стоките, включени в карнета не могат да бъдат предмет на обработка и преработка и поправка. Допускат се промени в състоянието на стоките, първоначално описано в карнета, само под формата на изхабяване при тяхна нормална употреба.

    Карнетът се издава по образец, съгласно посочения в конвенцията. Нормативно установената му валидност е една година от датата на издаване. Всяко изменение, направено в карнета след издаването му подлежи на надлежна заверка от страна на издаващата организация със съгласието на митническата администрация на страната на временния внос. Не се допуска добавянето или изваждането на стоки в списъка на гарантираните стоки, поставен на гърба на карнета.

    На документа за временен внос трябва да фигурират следните елементи:
    - името на издаващата организация;
    - името на международната гаранционна верига;
    - страните или митническите територии, за които документите за временен внос са валидни;
    - името на гарантиращите организации на въпросните страни или митнически територии.

    Срокът, определен за реекспорт на транспортните средства, внесени под покритие на карнета не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на самия карнет.

    Всяка гарантираща асоциация поема задължението да заплати на митническите органи на договарящата страна, на територията на която се намира нейното седалище, размера на митните сборове и данъци по вноса, подлежащи на плащане в случай на неспазване на условията, определени за временен внос или митнически транзит на превозните средства, въведени на територията под покритието на документ за временен внос. За плащането на гореспоменатите суми гарантиращата асоциация се задължава солидарно с лицата, които ги дължат.
    Когато митническите органи на територията на временния внос са приключили без резерва документите за временния внос, те не могат да предявяват рекламации към гарантиращата асоциация да плати потенциално дължимите суми. Допустимо е това да стане, в случаите когато са налице доказателства за приключване на режима чрез измама или непровомерен начин. Тези суми обаче стават не дължими, ако писменото уведомление от страна на митническите органи на територията на временния внос не е представено в срок максимум до една година, считано от датата на изтичане на валидността на карнета.
    Гарантиращата асоциация от своя страна има срок от една година, считано от датата на писменото уведомление за не приключване на карнета CPD, да представи доказателства за реекспорт. Ако не е възможно представянето на такова доказателство, гарантиращата асоциация трябва да депозира или внесе временно в максимален срок от три месеца дължимите митни сборове и данъци по вноса. Така учреденият депозит или вноска става окончателен след изтичане на срок от една година, считано от датата на учредяване на депозита. В този срок гарантиращата асоциация има правото да представи доказателствата за реекспорт и да започне процедура по възстановяване на направения депозит. В този смисъл доказателство за реекспорт на транспортните средства, внесени под покритието на документ за временен внос се счита талона за реекспорт от карнета, надлежно попълнен и подпечатан от митническите органи на територията, на която е извършен временния внос
    Валидността на карнета CPD може да бъде продължена само веднъж за не повече от една година. След този срок трябва да бъде издаден нов карнет в замяна на първия и той да бъде приет от митническите органи.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА


    1. Всяка страница на карнета осигурява временното внасяне на транспортното средство, споменато и не заличавано от гърба на корицата. Срокът на временното внасяне е фиксиран от законите и правилата в посещаваната страна.
    2. При влизане митницата отделя и задържа волетът за внос, като попълва на волета за износ входно митническо учреждение и номерът, под който е регистриран карнета. Попълва се и контролният талон за внос, като се заверява с датата на влизане, подпис на задействалия го служител и официален печат. Притежателят на карнета трябва да осигури на място, че всички данни са попълнени както трябва в документа, и ако е необходимо да бъде допълнен или коригиран.
    3. При излизане митницата отделя и задържат волетът за износ, те трябва да заверят контролния талон за износ с официален печат на изходното митническо учреждение, дата на напускане и подпис на митническия служител. Притежателят на карнета трябва да се увери на място, че всички данни са попълнени както трябва в документа, и ако е необходимо той да бъде допълнен или коригиран.
    4. Сертификатът за местонахождение на последната страница на карнета трябва да бъде използван в съответствие с инструкциите, упоменати на него, или в съответствие със специфичните изисквания на издаващата организация.
    5. Максималният период на валидност на карнета е една година; ако е необходимо, възможно е искане за продължаването му да бъде представено пред организацията кореспондент в страната на временния внос; ако такава организация не съществува, директно към издаващата организация. Във всички случаи притежателят на карнета трябва да следи, дали отговаря на изискванията на временния внос.
    6. Карнетът е собственост на издаващата организация и във всички случаи трябва да й бъде върнат, както е определено, най-късно до датата на изтичане на валидността. Препоръчва се притежателят на превозното средство да не се разделя с него (продажба, унищожаване и т.н.), преди да бъде освободен от договорните отношения, в които той е обвързан с издаващата организация.
    7. Всяка промяна в съдържането на карнета, независимо дали е по отношение на собственика (име, адрес, и т.н.) или във връзка с превозното средство (смяна на двигател, цвят, и т.н.), трябва предварително да бъде съгласувана с издаващата организация, или чрез кореспондиращата организация в страната на временния внос. Тези промени трябва да бъдат одобрени и от митническата администрация на страната на временния внос.
    8. Карнетът не може да бъде използван в страна, където собственикът му обикновено пребивава. Транспортното средство, временно внесено под покритието на карнета, не може да бъде заемано, изоставяно, отдавано под наем, продавано или по друг начин прехвърляно без предварителното съгласие на митническата администрация на страната на временния внос и на издаващата организация.
    9. В случай, че карнетът бъде загубен, унищожен или по друг начин повреден, докато е в сила, или в случай на изоставяне на превозното средство, притежателят му трябва незабавно да уведоми издаващата организация, независимо дали директно или чрез кореспондираща организация в страната на временния внос.

    Въвеждането на карнета CPD значително ще улесни временното внасяне, изнасяне и митническото транзитиране на превозни средства. Необходимостта от учредяване на обезпечение на дължимите митни сборове чрез обща или друга банкова гаранция отпада. Контролът по спазване на изискванията на временния внос се централизира в една структура, една гаранционна верига, която много по лесно и авторитетно кореспондира с отделните митнически администрации на страните членки на конвенцията за временен внос. Отговорностите се разпределят пропорционално и солидарно, което предполага коректни отношения в процеса на временния внос.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!