Контрактни документи

    Осъществяването на дадена външнотърговска сделка е предшествано от предварителна подготовка, инициатор на която може да бъде, както доставчика, така и платеца по нея. Преди да се пристъпи към реалното изпълнение по доставката на предмета на сделката (стоката/стоките) се осъществяват редица операции, като например проучване на технико-технологичните характеристики на предмета, ценовите условия, възможностите и начините за уреждане на сметните взаимоотношения или на каквито и да е други условия, имащи пряко или косвено влияние върху осъществяването на желаната външнотърговска операция. В тази връзка в международната търговска практика, спазвайки се основните принципи и правила за търговия, са намерили широко приложение т.нар. контрактни документи. Под този знаменател се включват документи, като Запитване, Оферта, Договор, Поръчка, Потвърждение на поръчка и други.
    Моделът за форма на контрактни документи и стандартизираните им форми на бланки са включени в състава на Системата стандартизирани външнотърговски документи. Те са разработени в съответствие с принципите за проектиране на стандартизирани документи на Икономическата комисия за Европа към ООН и са по-нататъшно детайлизиране и развитие на формуляр-образеца на ООН за документи в международната търговия.
    Самите контрактни документи се издават от една от двете страни по сделката, в зависимост от нуждите й и се изпращат на другия контрагент с цел уведомяването му за желаното сътрудничество или за получаване на определена информация относно предмета на сделката. Оформянето им обикновено става върху официални бланки, носещи отличителните знаци на фирмата издател и данни за обратен контакт.
    Всяко име на поле в модела обхваща един или няколко елемента от данни, като наименованието и описанието на информационните полета е:
    • Модел за форма контрактни документи – изписва се наименованието на конкретния контрактен документ.
    • Продавач – наименование и адрес на физическото или юридическото лице, което продава стоката. Най-долната трета част от полето може да бъде използвана при необходимост за вписване наименованието на товароизпращача или на друг представител, действащ по поръчение на продавача.
   • Получател – наименование и адрес на физическото или юридическото лице, упълномощено от договора да приеме стоката или лицето, до което е адресиран самият търговски документ.
    • Адрес за уведомяване или доставка – използва се в случаите, когато е различен от адреса на получателя на товара.
    • Транспортна информация – описват се маршрутът на стоката, видът и средствата за транспорт.
    • Местоназначение – наименование на окончателното местоназначение на стоката.
    • Дати и справочни номера – използва се за отбелязване на дати и номера на документи и на единния справочен номер на сделката.
   • Купувач – наименование и адрес на физическото или юридическото лице (ако е различно от получателя на товара), което купува стоката. Могат да се впишат и други адреси, например на изпращача, на застрахователното дружество и т.н.
    • Произход от страна – наименование на страната, от която произхожда стоката.
    • Страна получател – наименование на страната, получател на стоката.
   • Условия на доставка и плащане, срок на доставка – общи условия за доставка в съответствие с базисните условия на доставка “ИНКОТЕРМС”, както и условията на плащане в съответствие с “ПЕЙТЕРМС”. Още преди да са пристъпили към реално осъществяване на сделката, търгуващите трябва да си изяснят следните въпроси:
    1. Кой ще организира транспорта и ще понесе разноските за пренасянето на стоката от мястото на производството или експедицията до мястото на доставката?
    2. Кой ще понесе рисковете, ако предприетите действия за пренасянето на стоката не постигнат целта си или възникнат трудности при осъществяването им?
    3. Кой и докъде ще понесе риска от евентуално погиване или повреждане на стоката по време на транспорта?
    4. Кога продавачът ще се счита изпълнил задълженията си по доставката и в кой момент става прехвърлянето на собствеността върху стоката?

    Отговор на всички тези, а и на други въпроси дават именно международните правила за тълкуване на търговските термини, известни сред търгуващите като INCOTERMS (съкращение от International Commercial Terms – Международни търговски термини). В INCOTERMS 2020 по-точно е обяснено коя страна, продавач или купувач е отговорна за извършване на митнически формалности, като поема разходите и рисковете от тях. Ангажиментите за уреждане транзита на стоките също са включени в новата редакция на търговските термини.

    Комплектът търговски термини, включени в редакция INCOTERMS 2020 е:

Термин За продавача За купувача Транспорт
EXW - франко завод (уговорено място) Поставя стоката на разположение на купувача в своите помещения Понася всички разноски и рискове, свързани с товаренето и превозването на стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначение, вкл. и митническите формалности при износ, транзит и внос Всички видове
FCA - франко превозвача (уговорено място) Осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоката на превозвача Сключва договора с превозвача, заплаща транспортните разходи и застрахователната премия, както и всички транзитни и импортни митнически формалности Всички видове
FAS - франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване) Доставя стоките по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и освобождава стоките за износ Сключва договора с превозвача и поема всички разходи и рискове от момента на предаването им по протежение на кораба. Поема всички транзитни и импортни митнически формалности По море или вътрешен воден път
FOB - франко борд (уговорено пристанище за натоварване) Доставя стоките на борда на кораба и осигурява приемането им без забележки, освобождава стоките за износ, заплаща експортните такси и разходите за натоварване, ако същите не са включени в навлото Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, застрахователната премия и разходите по разтоварването на стоките и всички транзитни и импортни митнически формалности По море или вътрешен воден път
CFR - стойност и навло (уговорено пристанище в место-назначението) Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ, доставя ги на борда и снабдява купувача с фактура или чист коносамент, заплаща навлото и товаренето Поема всички разходи и рискове от момента на разтоварване, вкл. самото разтоварване, урежда всички митнически формалности по транзита и вноса на стоките По море или вътрешен воден път
CIF - стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в место-назначението) Като при CFR, с допълнението, че заплаща застрахователна премия (с минимално покритие) и предава полицата по нея на купувача След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща разтоварните разходи и всички транзитни и импортни митнически формалности По море или вътрешен воден път
CPT - превоз платен до (уговорено място в место-назначението) Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, освобождава стоката за износ, предава я на превозвача и урежда евентуални митнически формалности по транзита Поема върху себе си всички рискове от загуби, липси или повреди на стоките, след предаването им на превозвача. Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. разходите по разтоварването Всички видове, вкл. комбиниран
CIP - превоз и застраховка платени до (уговорено място в место-назначението) Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и застрахователната премия, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача. Поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката, вкл. транзитни митнически формалности След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разноски по вноса, но да има предвид, че продавача е длъжен да направи застраховка само с минимално покритие Всички видове, вкл. комбиниран
DPU (Delivered at Place Unloaded) - доставено на уговорено място за разтоварване
DPU заменя DAT
Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на уговореният терминал, вкл. и за транзит и разтоварване След получаване на съответните документи, приема стоката и заплаща всички разноски по вноса на стоката Най-често сухопътен, но може и за другите
DAP (Delivered at Place) - доставено на място (уговорено место-назначение)
DAP заменя DAF, DDU
Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката в уговореното местоназначение, вкл. и евентуалните транзитни митнически формалности Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. и за разтоварване на стоките Всички видове
DDP - доставено мито платено (уговорено място в место-назначението) Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място, урежда застраховката и митническите формалности по износа, транзита и вноса, заплаща дължимите вносни митни сборове в страната на вноса Приема стоката след обмитяването й от страна на продавача Всички видове

    • Марки и номера - съгласно опростената маркировка на товарите.
    • Количество и вид опаковка, описание на стоката - общо търговско наименование на стоката съгласно митническата номенклатура.
    • Тегло бруто, кг. - тегло на стоката, заедно с опаковката в килограми или други съгласувани мерни единици за тегло; при необходимост в това поле може да се впише и тегло нето.
    • Обем, куб.м - транспортен обем на товара.
    • Спецификация на товарите - подробно изброяване на стоковите позиции.
    • Количество - количество на стоката в специализирани мерни единици.
    • Цена за единица - цена за единица стока във валута, установена в договора.
    • Обща сума - обща стойност на стоката, изчислена в съответствие с условията и вида валута, установени в договора.
    • Място, дата и подписи - в документите, които се подписват само от едната страна по сделката, това поле е предназначено за отбелязване мястото и датата на документа, а също за подписи на лицата, упълномощени да подпишат документа от името на организацията, която го издава. В документи, които се подписват от двете страни по сделката, в това поле се поставят подписите на лицата, упълномощени да подпишат от името на износителя. Поставянето на дата в това поле не е необходимо, ако тя е отбелязана в полето за справочни данни.Други търговски документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!