Облагане с ДДС при внос на стоки

добавено: 24.04.2007 г.

Лиляна ПАНЕВА, Дневник.bg

    Съставът и обхватът на вноса по смисъла на новия Закон за данъка върху добавената стойност са посочени в чл.16, ал. -5. В съответствие с тази норма внос на стоки е въвеждането на територията на страната на необщностни стоки. В допълнителните разпоредби (ДР) на закона липсва дефиниция на понятието необщностни стоки, но по презумпция би следвало да се разбира, че това са стоки, въвеждани на територията на страната от трети страни или територии, които не са част от територията на Европейската общност (ЕО).

   В по-разширения обхват на понятието внос законът определя като такъв и въвеждането на общностни стоки на територията на страната, когато те пристигат от трети страни или територии - част от митническата територия на общността (чл.16, ал.3 от закона). В този обхват законът квалифицира като внос и поставянето на стоки под режим "свободно обръщение" след режим "пасивно усъвършенстване" (чл.16, ал.2 от закона), както и всяко друго събитие, в резултат на което възниква митническо задължение (чл.16, ал.4 от закона). Внос е налице и тогава, когато за стоки, които при въвеждането на територията на страната са получили статут на временно складирани, поставени в свободни зони или склад или на митнически режими "митническо складиране", "активно усъвършенстване", "временен внос с пълно освобождаване от митни сборове" или "външен транзит", престанат да са налице условията за прилагането на този статут или режим (чл.16, ал.5).

   Данъчното събитие определя дължимостта на данъка

   Данъчно събитие за целите на облагането е самият внос на стоки (чл.11, ал.3 от Правилника за приложение на ЗДДС). Фактологичните обстоятелства, които определят неговото възникване, са регламентирани в чл.54, ал.1-2 от закона. В съответствие с тях събитието възниква най-общо на датата, на която на територията на страната възникне или би трябвало да възникне задължение за заплащане на вносни митни сборове за доставката на стоките. За целите на облагането се приема, че такова събитие възниква включително и в случаите, при които за дадена доставка не съществува митническо задължение или размерът му е нула. Данъкът става изискуем едновременно с възникването на данъчното събитие.

   Когато при внос на общностни стоки на територията на страната по чл.16, ал.3 не възниква задължение за заплащане на вносни митни сборове, данъчното събитие възниква и данъкът става изискуем на датата, на която приключват митническите формалности.

   При внос на стоки по чл.16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол", данъчното събитие възниква при поставянето на стоките под режима - чл.48, ал.4 от ППЗДДС, допълнен с §14 от Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС.

   Определянето на данъчната основа и елементите, които съдържа нейната стойност, са регламентирани в чл.55, ал.1-5 от закона. Нормите определят, че при внос на стоки данъчната основа на доставките е тяхната митническа стойност, увеличена с:

   - митните сборове, акцизи и други такси, дължими във връзка с вноса на стоките на територията на общността, както и тези, дължими при вноса им на територията на страната

   - разходите, които са присъщи на вноса като комисиони, разходи за опаковка, транспорт и застраховки, реализирани до първото местоназначение на стоките на територията на страната (чл.55, ал.1 от закона), доколкото те не са включени в митническата стойност на доставката (чл.47, ал.1 от ППЗДДС).

   Тогава, когато стоката се внася на територията на нашата страна, но в документите, които я съпровождат, е указано, че тя е предназначена за друга държава членка, данъчната основа на доставката при вноса се увеличава с разходите за превозването й от територията на България до територията на другата държава членка (чл.55, ал.2 от закона).

   В случаите, при които стоките са били временно изнесени от територията на страната за обработка, преработка или поправки под митнически режим "пасивно усъвършенстване" до място извън територията на общността, след което се внасят обратно у нас, данъчната основа за тях е стойността на обработката, преработката или поправката им, увеличена с присъщите разходи по вноса, митническите сборове и прочие разходи, посочени по-горе.

   Разпоредбите на новия закон във връзка с данъчната основа на вноса изключват от нея стойността на търговската отстъпка, когато тя е предоставена на получателя най-късно до датата за възникване на данъчното събитие по вноса (чл.55, ал.4 от закона). Когато тя е предоставена след тази дата, данъчната основа на доставката се намалява с размера на отстъпката, като за целта доставчикът издава кредитно известие към фактурата й.

   Данъчната основа на доставките на общностни стоки на територията на страната по чл.16, ал.3 се определя по общия ред, т.е. по чл.26 от закона.

   При внос на стоки по чл.16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол", в данъчната основа по чл.55 от закона се включва пълният размер на митните сборове, определени от митническите органи (чл.47, ал.3 на ППЗДДС, допълнена с §13 на правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС).

   ДДС се начислява от митницата или вносителя

   В зависимост от конкретните фактологични обстоятелства дължимият ДДС при внос на стоки се начислява от митническите органи или от вносителя. При внос на стоки по общия ред (по чл.16 от закона) данъкът се начислява от митническите органи и се взема на отчет по реда, определен за митническите задължения.

   При внос на стоки за изпълнение на инвестиционни проекти, одобрени от министъра на финансите по реда на чл.166 на закона, данъкът се начислява от вносителя по реда на чл.164, ал.2 от закона. За да упражни правото си да приложи този режим, вносителят следва да представи пред съответното митническо учреждение следните документи:

   - в случаите на внос на необщностни стоки или поставяне на стоки за свободно обръщение след режим "пасивно усъвършенстване" - писмена митническа декларация за внос, в която декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на данъка

   - в случаите на внос на общностни стоки по чл.16, ал.3 от закона - митнически документи за приключване на митническите формалности, в които декларира, че ще ползва специалния режим за облагане

   - заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл.166, ал.5 от закона

   - писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по ЗДДС лице и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения.

   При наличието на посочените документи и доказателства данъкът се вписва в митническата декларация на вносителя, но не се взима на отчет и митническите органи позволяват вдигането на стоките, без той да е платен или обезпечен. Вносителят е задължен в 5-дневен срок от датата на възникването на данъчното събитие да начисли данъка с протокол по чл.117, ал.2 от закона.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!