Специализиран митнически речник

Авизо - писмено, телефонно или телеграфно известие до получателя относно изпращането, пристигането или употребата на стоки, документи и валута.

Акредитив - писмен или телеграфен ангажимент на банка да заплати на дадено лице определена сума изцяло или на части в определен срок по нареждане на свой клиент срещу представяне на съответни документи и при точно определени условия.

Антидъмпингови и изравнителни мита - Антидъмпингови мита се съ­бират, когато се внасят стоки на по-ниски цени, отколкото те имат на местния пазар на страната износител. Ако стоките са субсидирани в изна­сящата страна, ЕС може да наложи изравнителни мита. Предпоставка за тяхното събиране е нарушение на кон­куренцията и несъвместимо с вътрешния пазар облагодетелстване на опре­делени фирми или клонове от промишлеността.

Антрепозитни складове - митнически складове, открити и управлявани по смисъла на чл. 98 - 113 от РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТA относно създаване на Митническия кодекс на Общността

АTA - комбинация от първите букви на френското наименование "Admission temporaire" и английското наименование "Temporary admission" (временно допускане).

Банкова гаранция - самостоятелен едностранно обвързващ договор между даващата гаранция банка и нейния бенефициент.

Бонификация - обезщетение, което продавачът дава на купувача за загуби, причинени на стоката при транспортирането й в резултат от замърсяване, изсушаване и т.н.

Вдигане на стоки - освобождаване от митническите органи на стоки за целите, предвидени от митническия режим, под който те са били поставени

Вносни митни сборове - митата и таксите с равновесен ефект, дължими при внасяне на стоки. Акцизите, данъците, еко таксите и продуктовата такса не влизат във вносните митни сборове, тъй като се уреждат от други нормативни актове

Вторични компенсаторни продукти - други компенсаторни продукти освен основните, които са неизбежен страничен продукт от процеса на усъвършенстване

Временно складирани стоки - до получаване на митническо направление стоките, представени пред митническите органи, имат статут на "временно складирани стоки"

Въвеждане - преминаването на стоки през входно митническо учреждение на територията на страна-членка на ЕС и не включва директния транзит външен общностен транзит

Декларатор - лице, което изготвя митническата декларация от свое име, или лицето, от името на което тя е изготвена

Деклариране - действие, чрез което едно лице изразява чрез установени форми и начини желанието си за прилагане на определен митнически режим за дадена стока

Еквивалентни стоки - общностни стоки, използвани вместо вносни стоки за производството на компенсаторни продукти.

Забава - неспазване срока на доставка по вина на продавача. За компенсация на щетите от расрочването, в договора трябва да се включат санкции във вид на обичайните неустойки или претенции за вреди и пропуснати ползи. При определени условия купувачът може да откаже доставката.

Идентични стоки - стоки, произведени в една и съща страна, които са еднакви във всяко едно отношение, включително физически характеристики, качество и добро име

Квота - количество стока, изразено в стойност или във физически единици, за което през определен период се прилага намалена ставка на митото, като след изчерпване на количеството се възстановява облагането със ставката по митническата тарифа

Компенсаторни продукти - всички продукти, получени в резултат на операциите по усъвършенстване на стоките

Контейнер - транспортно съоръжение (фургон, подвижна цистерна, демонтируема каросерия), което е напълно или частично затворено помещение, с постоянен характер и достатъчно здраво за да служи за многократно ползване за превоз на стоки. То е специално конструирано, като вътрешния му обем е най малко 1 куб.м. и улеснява превоза на стоки с един или няколко вида транспорт

Контрабанда - пренасянето или превозването на стоки през митническата граница без знанието и разрешението на митническите органи и доколкото извършеното не представлява престъпление

Корупция - даване или опит за даване на пари или вещи срещу пропускане да се извърши нещо, което е било служебно задължение на някого или то да се извърши така, че да е в ущърб на другиго, за сметка удовлетворяването на нечии интереси.

Лично имущество - всички предмети за лично ползване, нови или употребявани, от които един пътник може нормално да се нуждае по време на пътуването си, като се отчитат всички обстоятелства на пътуването, с изключение на стоки внасяни с търговска цел

Мерки на търговската политика - нетарифни мерки, установени с нормативен акт и прилагани в рамките на търговската политика на Европейския съюз или Р България, при внасянето и изнасянето на стоките, като: регистрационен режим (автоматично лицензиране), разрешителен режим (неавтоматично лицензиране) и количествени ограничения

Митническо задължение - задължението на дадено лице да заплати вносни митни сборове, с които се облагат определени стоки, съгласно действащото митническо и данъчно законодателство.

Митнически надзор - съвкупност от действия на митническите органи, предприемани с цел осигуряване спазването на митническото законодателство и на други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор.

Митнически режим - съвкупност от митнически формалности, прилагани към дадена стока, установени в зависимост от характера на стоката и целите на пренасянето й през митническата граница на Общността.

Митнически склад - всяко одобрено от митническите органи и поставено под техен контрол място, където могат да се складират стоки при определени условия

Митнически статут - статутът на стоките за целите на митническия контрол като общностни и необщностни стоки

Надзорно митническо учреждение - митническото учреждение, което има юридическите права над стоките, за които се иска възстановяване или опрощаване на взетите под отчет вносни или износни митни сборове и което извършва проверки, за да прецени дали молбата е основателна

Необщностни стоки - стоки, различни от общностните стоки, които за времето на престоя си на митническата територия на ЕС се намират под митнически надзор. Общностните стоки губят митническия си статут на такива при напускане на митническата територия на Общността

Общностни стоки
- а) стоки, които са изцяло получени или произведени на митническата територия на Общността и не съдържат внесени от други страни стоки.
- б) стоки, които са внесени по установения ред на митническата територия на Общността и са оформени под режим Допускане за свободно обращение

Одобрен изпращач - лице, което получава разрешение да извършва операции по общностен транзит без да представя стоките и съответната транзитна декларация в отправното митническо учреждение или на всяко друго място, на което това е разрешено съгласно разпоредбите на чл.398 от РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 относно определяне на разпоредби за прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митнически кодекс на Общността

Опаковки - съдове за пренасяне, които са използвани или предназначени да бъдат използвани в състоянието, в което се внасят, за външна или вътрешна опаковка та стоки; или поставки и други подобни, които са използвани или предназначени да бъдат използвани за навиване, сгъване и закрепване на стоките. Не са опаковки материали като слама, хартия и фолио (вкл. на рула), стъклена вата, изрезки, талаш, които се внасят в насипно състояние

Оператори - лицата, които извършват всички или част от преработвателните операции

Основни компенсаторни продукти - основните крайни продукти, за чието производство е бил разрешен режимът активно усъвършенстване

Пакет - единична бройка от стоковата пратка, например бала, сандък, чувал

Палет - приспособление, върху пода на което може да се подреди известно количество стока, която да образува една единица товар с оглед на неговия превоз или на неговото подреждане с помощта на механизми; това приспособление се състои или от две подови основи, свързани помежду си с напречни греди, или от една подова основа с крака, общата му височина трябва да бъде колкото се може по-малка, за да позволява товарене с електрокари или с палетни колички; то може да е или да не е снабдено с настройка

Плафон - количество стока, изразено в стойност или във физически единици, за което се прилага намалена ставка на митото, като при превишаване размера на това количество, може да се възстанови облагането със ставката по митническата тарифа по реда, предвиден в акта за въвеждането му.

Позиция - четирицифрено число, посочено в колона "Тарифен номер" и съответстващото описание на стоката

Подпозиция - шест- или осемцифрено число, посочено в колона "Тарифен номер" и съответстващото описание на стоката

Погранична зона - 15-километровата зона в дълбочина по права линия, считано от граничната линия

Пратка - продукти, които са или изпратени едновременно от един износител до един получател или са обхванати от един единствен транспортен документ, обхващащ техния превоз от износителя до получателя или, при липса на такъв документ, от една единствена фактура

Предшестващ митнически режим - режимът, под който стоките са били поставени преди поставянето им под искания режим

Прекурсори - контролирани химически вещества, използвани в производството на упойващи и психотропни вещества, включени в списъци І, ІІ, ІІІ и ІV на Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. (със съответните изменения и допълнения)

Придружаван багаж - багаж, регистриран в отправното летище и не е достъпен за пътника по време на полета, както и по време на междинни кацания

Принадлежности - стоките, които се използват с определен специфичен предмет с цел рационализиране на употребата му и чието техническо значение е по-малко от това на специфичния предмет, който те допълват и за чието нормално функциониране не са задължителни.

Пътник
   При Внос:
- всяко физическо лице, което влиза временно на митническата територия на Общността, без постоянно да пребивава в нея, и
- всяко физическо лице, което се връща на митническата територия на Общността, където постоянно пребивава, след като временно е било извън нея.
   При Износ:
- всяко физическо лице, което напуска митническата територия на Общността, на която постоянно пребивава, и
- всяко физическо лице, което напуска митническата територия на Общността след временен престой, без постоянно да пребивава в нея

Рандеман - количеството или процентът компенсаторни продукти, получени при усъвършенстването на определено количество вносни стоки

Резервни части - стоките, използвани за равностойна замяна на функционални и сменяеми части, които са се износили, счупили и т.н.

Ръчен багаж - багаж, внасян от пътника в кабината на самолета

Спедитор - предприятие или търговец, който чрез спедиторски договор се задължава да сключи за сметка на възложителя необходимия за транспортирането на стоката договор с превозвача. Той може и сам да осъществи транспорта на стоките, като поема и услуги, свързани с опаковането, складирането, докарването и извозването, натоварването, разтоварването и претоварването им.

Сравними стоки - стоки, които съвпадат с тарифния номер по Митническата тарифа (TARIC) и които имат еднакво търговско качество и технически характеристики

Стоки от първа необходимост - стоки за задоволяване на непосредствените нужди на лицата, като например хранителни продукти, медикаменти, облекла, завивки и други подобни

Стоки от същия клас или вид - стоки, които попадат в група или гама от стоки, произведени от конткретна промишленост или промишлен сектор, и включва идентични или сходни стоки

Стоки с незначителна стойност - стоките, чиято обща собствена стойност не надвишава 22 EUR или тяхната равностойност в друга валута за всяка отделна пратка

Страни-бенефициенти - развиващи се страни, за които ЕС, в рамките на общата система на Преференции, едностранно предоставя тарифни преференции за стоки с произход от тези страни

Сходни стоки - стоки, произведени в една и съща страна, които са еднакви във всяко отношение, имат еднакви характеристики и еднакви съставни материали, които им позволяват да изпълняват едни и същи функции и да бъдат взаимозаменяеми в търговията; качеството на стоките, тяхното добро име и наличието на търговска марка са едни от факторите, които следва да се вземат предвид, за да се определи дали стоките са сходни

Съставни части - всички части или отделни елементи от части, които имат съществена или понякога помощна роля за точното функциониране на стоката като цяло; те могат да бъдат заменяни, когато са изнесени, повредени или остарели или когато са предназначени за промяна на функционалните възможности на вече налична част или стока

Тара - тегло на опаковката. Разликата между бруто теглото и тарата дава нето теглото на стоката

Тарифа - калкулирани такси и цени за такси и услуги. Във външната търговия се използват спедиторски, митнически, транспортни и други тарифи

Тарифен номер - десетцифрено число, посочено в колона "Тарифен номер" и съответстващото описание на стоката в Митническата тарифа.

Тегло нето - действителната маса на една стока без опаковката

Титуляр на разрешение - лицето, на което е издадено разрешение и което може да се възползва от описаните в него възможности

Титуляр на режим - лицето, от името на което е направено декларирането, или лицето, на което са прехвърлени правата и задълженията за деклариране по определен митнически режим.

Транспортно средство - всяко пътно превозно средство, ремарке или полуремарке, всеки открит или закрит железопътен вагон, всеки плавателен съд, всяко въздухоплавателно средство, всеки контейнер

Търговско ползване - използването на транспортно средство за превоз на лица срещу възнаграждение, както и за промишлено и търговско превозване на стоки със или без възнаграждение

Условия на доставка - договорености по INCOTERMS 2011, които трябва да се включат в даден външнотърговски документ. Те регулират подробности при изпълнението на договора, като например изпращането, предаването и получаването на предмета на договора, плащанията и санкциите при неточно изпълнение.

Фитосанитарен контрол - контролът, насочен към предотвратяване пренасянето през държавните граници и разпространението на вредители по растенията и растителните продукти, както и наличието на вредни за здравето на хора и животни химични и биологични замърсители над пределно допустимата концентрация


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!